Op dinsdag 14 juni om 12.00 uur wordt bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg door de secretarissen-generaal van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Justitie en de directeur-generaal van de statistiek van het CBS de samenwerkingsovereenkomst 'Stroomlijning Veiligheidsmonitors' ondertekend.

In deze samenwerkingsovereenkomst zijn regels en afspraken opgenomen met betrekking tot de Veiligheidsmonitor Rijk. Het project 'Stroomlijning Veiligheidsmonitors' is erop gericht om het huidige aantal monitors waarin slachtofferschap van criminaliteit, onveiligheidsgevoelens van burgers, buurt-problemen en meningen over het functioneren van de politie gemeten worden, terug te brengen tot à©à©n gezamenlijke Veiligheidsmonitor. Daarmee wordt deze monitor de eerste Nederlandse integrale Veiligheidsmonitor.

De Veiligheidsmonitor, een enquàªteonderzoek op nationaal, regionaal en lokaal niveau, zal bestaan uit vaste en facultatieve modules. Deze monitor komt tot stand door integratie van de huidige Veiligheidsmonitor Rijk (waarin functionaliteiten van de Politiemonitor Bevolking (PMB), de Leefbaarheids- en Veiligheidsenquàªtes (L+V) en de module Rechtsbescherming & Veiligheid van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) zijn opgenomen) en lokale veiligheidsmonitors. Het project heeft de ambitie dat in 2007 minstens 50% van de G31-gemeenten, 50 middelgrote gemeenten en kleine gemeenten deelnemen aan de Veiligheidsmonitor. Na 2007 zal dit percentage verder omhoog gebracht worden.

Met het bepalen van de vorm en inhoud van de Veiligheidsmonitor Rijk is de eerste fase in de ontwikkeling van de Veiligheidsmonitor afgerond. Deze monitor wordt op dit moment getest. De test bestaat uit een vergelijking van de resultaten van de drie genoemde enquàªtes met de resultaten van de op beperkte schaal uitgevoerde Veiligheidsmonitor Rijk. Het is de bedoeling dat in 2006 gestart wordt met het afnemen van de volledige Veiligheidsmonitor Rijk.
Samen met politiekorpsen en gemeenten wordt nu gewerkt aan de integratie van de Veiligheidsmonitor Rijk met lokale veiligheidsmonitors. De eerste versie daarvan wordt medio augustus getest met pilots in ieder geval à©à©n en mogelijk twee politieregio's.Tot en met 2007 worden de Veiligheidsmonitor Rijk, de geïntegreerde Veiligheidsmonitor en lokale veiligheidsmonitors nog naast elkaar afgenomen. Deze periode wordt gebruikt om door trendbreukanalyse eventuele verschillen in de resultaten te verklaren.

Ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst zijn namens BZK secretaris-generaal drs. J.W. Holtslag, namens Justitie secretaris-generaal mr. J.J. Demmink en namens het CBS de directeur-generaal van de statistiek, drs. G. van der Veen.
Het CBS is gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 428, 2273 XZ Voorburg

bron:BZK