Minister Donner van Justitie laat, mede namens minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een studiegroep de belangrijkste knelpunten inventariseren die zich in de rechtspraktijk voordoen bij schadevergoeding wegens onrechtmatig overheidsoptreden. Ook laat de bewindsman nagaan langs welke weg hiervoor oplossingen kunnen worden gevonden. Als het van belang is, betrekt de studiegroep daarbij ook de schadevergoeding wegens rechtmatige overheidsdaad. De groep deskundigen is onlangs met de werkzaamheden begonnen.

De onderwerpen schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad en nadeelcompensatie staan reeds enige tijd op de agenda van de Algemene wet bestuursrecht. Vorig jaar heeft op het ministerie van Justitie een expert-meeting plaatsgevonden over de mogelijke inhoud van algemene wettelijke regels inzake schadevergoeding wegens onrechtmatige daad en nadeelcompensatie. De Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht (Commissie Scheltema) heeft de resultaten van deze expert-meeting besproken. In de beantwoording van de Kamervragen van de Vaste Commissie voor Justitie over de nota Naar een slagvaardig bestuursrecht is de Kamer over de in te stellen studiegroep geïnformeerd.

bron:ministerie van Justitie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular