Universiteiten en hogescholen krijgen in
totaal 11,6 miljoen euro subsidie voor de oprichting van acht
regionale samenwerkingsverbanden en acht landelijke
expertisecentra. Dit moet leiden tot betere lerarenopleidingen.
Minister Van der Hoeven (OCW) stelt het bedrag beschikbaar voor een
periode tot en met 2008.

Regionaal samenwerkingsverband

In een regionaal samenwerkingsverband
werken lerarenopleidingen onderling en met scholen in de regio
samen. Hierdoor kunnen zij vraag en aanbod van leraren in de regio
beter op elkaar afstemmen, kennis en expertise uitwisselen en
zorgen voor meer maatwerk in de opleidingen.

Landelijk expertisecentrum

In een landelijk expertisecentrum werken
instellingen uit het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk
onderwijs samen. Zo kunnen zij expertise in een bepaald vak (zoals
bèta-techniek, rekenen en wiskunde en moderne vreemde talen)
ontwikkelen en samenbrengen. Deze expertise bieden zij aan
lerarenopleidingen en scholen aan. Hierdoor ontstaan betere
lerarenopleidingen.

Bron:OCW