In de glastuinbouw, maar ook bij de teelt van paddenstoelen en bloembollen is energie naast een belangrijke productiefactor ook een belangrijke kostenpost. Door de overheid zijn met deze sectoren afspraken gemaakt over terugdringing van het energieverbruik. Om kennisoverdracht over energiebesparing in deze sectoren te stimuleren, stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 december 2005 tot en met 31 januari 2006 de Subsidieregeling demonstratie en kennisoverdracht duurzame landbouw open voor het thema energie.

De subsidie is bedoeld voor het verzorgen van voorlichting over en demonstratie van mogelijkheden tot energiebesparing (waaronder het gebruik van duurzame energie), energie-efficiëntie en energiemanagement in de glastuinbouw, bloembollen- of paddenstoelenteelt. Projecten moeten voldoen aan de algemene beoordelingscriteria van de Subsidieregeling demonstratie en kennisoverdracht. Voorstellen kunnen worden ingediend bij Dienst Regelingen.

Een onafhankelijke beoordelingscommissie rangschikt ingediende projectvoorstellen hoger naarmate:

het project een grotere energiebesparingpotentie heeft,
de energiebesparing kan worden toegepast op een groter aantal bedrijven of hectares,
en - als het project betrekking heeft op de glastuinbouw - of het relevant is voor meerdere gewassen of gewasgroepen.
Er is in totaal 952.500 euro voor projecten beschikbaar: 42.000 euro voor in de bloembollenteelt, 61.500 euro voor de paddestoelenteelt en voor de glastuinbouw 849.000 euro. Daarvan is 202.500 euro afkomstig van het Productschap Tuinbouw. De Europese Commissie financiert 25% van het totale budget.

Aanvragers die twijfelen of hun projectidee in aanmerking komt voor subsidie, kunnen dit vooraf laten toetsen door Dienst Regelingen.

bron:LNV