Ruimte voor Contact is een nieuwe subsidieregeling die op lokaal niveau activiteiten stimuleert waarin autochtone burgers, medeburgers uit etnische groepen ontmoeten. De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Verdonk stelt hiervoor per jaar 3,6 miljoen euro beschikbaar. De lokale activiteiten kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden op scholen, multifunctionele accommodaties, pleinen en speeltuinen. Het doel is om duurzame sociale contacten op te bouwen, zodat men elkaar ook in nieuwe situaties weet te vinden.
NIZW Sociaal Beleid, Forum, Sardes en Oberon vormen een landelijk loket, dat organisaties gaat ondersteunen bij het stimuleren van deze ontmoetingsprojecten.

De subsidieregeling vloeit voort uit een advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) 'Niet langer met de ruggen naar elkaar'. In het advies wijst de raad op het belang van duurzame sociale verbanden tussen autochtonen en allochtonen. De Raad adviseerde om met name ontmoetingen te bevorderen binnen bestaande multifunctionele accommodaties.

Landelijk loket
Organisaties, zoals bibliotheken, jeugdwerk, sportverenigingen, scholen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten die in aanmerking willen komen voor subsidie kunnen ondersteuning krijgen van het Landelijk loket Ruimte voor contact. Het loket geeft voorlichting over de regeling, biedt een helpdesk en organiseert uitwisselingsbijeenkomsten.

bron:MinJus