In verband met het spoedige vertrek van minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) naar de Antillen, heeft hij snel een brief gestuurd naar de Tweede Kamer naar aanleiding van de vragen in de pers rondom de subsidieverlening Europees referendum.

Hij wijst de kamer er op datde bevoegdheid tot het vaststellen van een subsidieregeling bij wet is toegekend aan de onafhankelijke referendumcommissie. Dit geldt evenzeer voor de bevoegdheid om op basis van deze subsidieregeling subsidies te verstrekken ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die zich ten doel stellen het publieke debat in Nederland over het grondwettelijke verdrag dan wel het referendum daarover te bevorderen. In de komende weken en achteraf vindt controle plaats of de begrote activiteiten worden/zijn uitgevoerd, onder meer aan de hand van een accountantsverklaring.

De wet voorziet niet in de mogelijkheid van het geven van ministeriële aanwijzingen aan de referendumcommissie.  Het is niet aan het kabinet een oordeel te geven over de criteria voor de toekenning van subsidies, noch over de toekenning van subsidies in concrete gevallen. Hij wijst er nogeens op dat de subsidiebesluiten van de referendumcommissie vatbaar zijn voor bezwaar en beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

bron:BZK