Zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarbij twee stormdepressies
samenvloeien tot à©à©n depressie, kunnen leiden tot superstormen.
Superstormen worden gekenmerkt door ongekende windsnelheden en zeer
extreme neerslag. In onze regio zijn ze nog nooit waargenomen.
Klimaatmodellen geven aan dat ze nu in principe zouden kunnen optreden
boven de Noord-Atlantische Oceaan. Door het broeikaseffect op de
hooggelegen straalstroom kan het gebied waar ze voorkomen richting
Europa verschuiven. Ook Nederland zou er dan mee te maken kunnen
krijgen. De tekortkomingen van de huidige klimaatmodellen maken evenwel
dat de kans op deze verschuiving nog niet goed kan worden bepaald.

Dat blijkt uit een door het KNMI
begeleid onderzoek aan extreme winden en stormvloeden waarop
onderzoeker Henk van den Brink gepromoveerd is aan de Universiteit
Utrecht*.

De resultaten zijn van groot belang voor het beheer van de dijken die
het laaggelegen Nederland moeten beschermen tegen overstromingen. De
overheid heeft wettelijke normen vastgesteld voor de hoogte van de
dijken. De waterstand bij een zware storm in combinatie met springvloed
(de hoogste stand die het getij kan bereiken) mag volgens de
vastgestelde norm voor centraal Holland met een jaarlijkse kans van 1
op 10.000 (0,01%) tegen de grenzen van een overstroming komen.

De kans op dergelijke extreem zeldzame gebeurtenissen kan moeilijk uit
directe waarnemingen worden afgeleid omdat de beschikbare reeksen veel
korter zijn dan 10.000 jaar. Computermodellen hebben die beperking
niet. Ze zijn volgens Van den Brink daarom bij uitstek geschikt om de
risico-inschattingen te toetsen, en uiteindelijk, als de modellen
verder verbeterd zijn, te verfijnen. Zijn eerste resultaten bevestigen
dat de huidige normen nu volstaan.

Computermodellen kunnen ook rekening houden met toekomstige
klimaatverandering als gevolg van de wereldwijde toename van de
hoeveelheid broeikasgassen. Modellen kunnen zo een indruk geven van de
gevolgen van klimaatverandering voor de hoogst mogelijke stormvloed.
Van den Brink heeft laten zien hoe de modellen kunnen worden gebruikt
om dergelijke verschuivingen in risico's in te schatten. Dat is van
groot belang voor het vaststellen van de toekomstige eisen die aan de
Nederlandse waterkeringen moeten worden gesteld.

Bron: KNMI