Waterontharder geen luxe maar comfort

Ondernemer Oss over AquaCell waterontharder à¢â‚¬Å“Een waterontharder is geen luxe maar comfortà¢â‚¬ Het is de ergernis van onnoemelijk veel Nederlanders, maar als je in de regio Oss woont kan het mà©à©r dan ergernis zijn: kalkaanslag op je sanitair en in je...