Deze zorgen betreffen de nieuwe Zorgverzekeringswet en de rol die in het kader daarvan wordt toegedacht aan de Zorgverzekeraars. Net als de huisartsen zien de tandartsen van de ANT daarin een gevaar voor de kwaliteit van zorgverlening en keuzevrijheid van de patiënt ten aanzien van zowel (tand)arts als behandeling. Eveneens ziet de ANT een gevaar voor mogelijke beperkingen in verzekerbaarheid van deze zorg.

De tandartsen van de ANT vinden verder dat de Zorgverzekeringswet niet de juiste basis biedt voor een goede kwaliteit en modernisering van de tandartsenzorg. Ten aanzien van de Zorgverzekeringswet maakt de ANT zich zorgen over o.a. de volgende punten:
1. De eenzijdige macht van de Zorgverzekeraar ten aanzien van het contracteren van zorgverleners. Naast onduidelijkheid met betrekking tot de continuïteit van zorgverlening geeft dit rechtsonzekerheid voor de zorgverlener; het heeft ook directe (negatieve) invloed op de kwaliteit van zorgverlening.
2. De functionele omschrijving van de zorg biedt geen helderheid aan de patiënt wie verantwoordelijk is voor welke zorg, m.a.w. bij wie kan de patiënt voor welke zorg terecht. Hoe wordt de kwaliteit van de zorg zonder een ondernorm bewaakt en welke rol speelt kwaliteitsbewaking in de zorg eigenlijk?
3. Het wetsvoorstel stelt veel voorwaarden aan de zorgverlener ten aanzien van het aan de Zorgverzekeraar ter beschikking stellen van medische behandelgegevens van de patiënt. Dit vormt een bedreiging voor het beroepsgeheim en de vertrouwensrelatie van de patiënt met de (tand)arts. Daarnaast vormt dit een bedreiging voor de verzekerbaarheid van betreffende, maar ook toekomstige zorgvraag bij eventuele aanvullende verzekeringen of zelfs geheel andere verzekeringen (bijv. levensverzekeringen) voor de patiënt.
4. De jongste cijfers en het ontbreken van een structureel preventief beleid, tonen dat het niveau van de mondzorg onder druk staat. Ook in de nieuwe wetgeving is geen aandacht voor preventie. Op korte termijn dient hier beleid voor te worden ontwikkeld, zodat de tandheelkundige professie toegerust is ook voor toekomstige generaties goede mondzorg te waarborgen.

De ANT hoopt dat de minister en de Tweede Kamer ervoor kunnen zorgen dat bovenstaande punten structureel worden aangepakt. Het bestuur van de ANT is natuurlijk bereid mee te denken over de oplossingen hiervoor en heeft een aantal voorstellen en suggesties. Kijk op www.ant-online.nl voor meer informatie inzake een te ontwikkelen ANT-kwaliteitsbeleid en een voorstel pakket basisverzekering.

bron:ANT