De minister van Justitie heeft onlangs ook vragen van kamerlid Van Dam

beantwoord over de beveiliging van cds.
Volgens Van Dam moet een consument als

hij een cd koopt ervan uit kunnen gaan, dat hij die cd normaal kan gebruiken en

moet kunnen afspelen. De minister antwoordde dat sinds de introductie van

kopieerbeveiligingen in 2002 de branche het nodige heeft ondernomen om

problemen bij het afspelen van een beveiligde cd te voorkomen. Eventuele

klachten kunnen consumenten via de website www.cdlogo.nl kenbaar maken. Volgens

de minister moeten cds en dvds voldoen aan de eisen die de consument daaraan

mag stellen, waaronder het afspelen op daarvoor bestemde afspeelapparatuur. Hij

bevestigde dat een consument recht heeft op teruggave van zijn geld of een

vervangend, werkend exemplaar, als normaal gebruik van een cd door beveiliging

onmogelijk wordt gemaakt. Het beleid van de branche is hierop afgestemd.

De minister heeft verder aangegeven dat het maken van een prive-kopie

niet onder normaal gebruik valt, als bedoeld in de definitiebepaling van

technische voorzieningen (artikel 29a, lid 1 van de Auteurswet 1912). De

mogelijkheid een privekopie te maken is niet een recht, maar een

bevoegdheid die door rechthebbenden mag worden ingeperkt. De minister had dit

ook al aangegeven tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie

van de Auteursrechtrichtlijn. Als de wettelijk erkende gebruikersvrijheid om

een prive-kopie te maken wordt beperkt, dan moet de consument daarover

wel van te voren goed worden ingelicht. Volgens de minister staan de op dit

moment toegepaste kopieerbeveiligingen slechts in de weg aan het maken van een

digitale kopie voor eigen oefening, studie of gebruik. Het maken van een

analoge prive-kopie blijft gewoon mogelijk. Door technische

voorzieningen toe te passen kunnen producten in een grotere verscheidenheid dan

ooit te voren worden aangeboden. Maatwerk komt binnen handbereik, aldus de

minister. De verwachting is dat beperktere gebruikersvrijheden onder invloed

van de marktwerking in de prijsstelling tot uitdrukking zullen komen.

De minister ziet geen aanleiding om op basis van artikel 29a, lid 4 van de

Auteurswet een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op te stellen, die ertoe

leidt dat consumenten bij de aankoop van een cd verzekerd zijn van de normale

werking en de mogelijkheid hebben om een prive-kopie te maken. Er kan

pas worden ingegrepen nadat rechthebbenden in de gelegenheid zijn gesteld

vrijwillig maatregelen te treffen, die ertoe strekken de begunstigden van

beperkingen daarvan te laten profiteren. In de Auteursrechtrichtlijn, waarop de

bevoegdheid in te grijpen is gebaseerd, wordt op dit punt het sluiten van

overeenkomsten tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermd materiaal over

wettelijk erkende gebruikersvrijheden, waaronder de prive-kopie,

aangemoedigd. De bevoegdheid een AMvB te kunnen uitvaardigen, stimuleert dat

dergelijke afspraken ook daadwerkelijk tot stand komen. Bovendien is het de

minister vooralsnog niet gebleken dat de beperking inzake

prive-kopieeren zinledig is geworden. Tot slot is de minister

ingegaan op de uitspraak van de Consumentenbond dat het beveiligen van cds

doelloos is, omdat op internet altijd codes zijn te vinden waarmee de

beveiliging kan worden gekraakt. De minister gaf aan dat niet alleen het

omzeilen van technische voorzieningen, maar ook het faciliteren van het

omzeilen van technische voorzieningen een onrechtmatige daad oplevert op grond

van artikel 29a van de Auteurswet. Dat betekent dat ook degene die op internet

software aanbiedt, waarmee kopieerbeveiligingen kunnen worden omzeild, daarvoor

ter verantwoording kan worden geroepen.

Bron: Nederlands Uitgeversverbond