Het aantal personen van 18 jaar of ouder
dat in 2005 AWBZ-gefinancierde thuiszorg heeft ontvangen, is ten
opzichte van 2004 met ruim 12 duizend (2 procent) afgenomen tot 596
duizend personen. Ondanks deze afname is het aantal thuiszorguren
in 2005 met 1 procent gestegen. Dat blijkt uit tellingen van het
CBS.

Afname betreft voornamelijk vrouwen tot 85
jaar

De afname van het aantal personen met
thuiszorg in 2005 doet zich voornamelijk voor bij vrouwen tot 85
jaar. Onder personen van 85 jaar of ouder stijgt het aantal
personen, mannen én vrouwen, dat thuiszorg krijgt. Dit is
mede het gevolg van het feit dat mensen steeds langer zelfstandig
blijven wonen.

Vanaf 90 jaar neemt het aandeel van de
bevolking met thuiszorg af. Een groot deel van deze ouderen
ontvangt zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Stijging aantal uren thuiszorg per persoon
zet door

Ondanks de afname van het aantal personen
dat thuiszorg krijgt, is het totale aantal uren thuiszorg in 2005
met 1 procent toegenomen. Het gemiddelde aantal uren thuiszorg per
persoon nam in 2005 met 5 uur toe tot 152 uur, een stijging van 3,2
procent. In 1999 kregen cliënten nog gemiddeld 122 uren zorg.
Het toenemende aantal uren thuiszorg is mede het gevolg van de
extramuralisering. De gemiddelde zorgbehoefte van cliënten met
thuiszorg neemt hierdoor toe.

Daling na stijging

De afname van het aantal cliënten dat
thuiszorg ontvangt in 2005 is opvallend. In de periode
1999–2004 steeg het aantal personen van 18 jaar of ouder met
AWBZ-gefinancierde thuiszorg nog met 22 procent. De daling is
mogelijk van tijdelijke aard. Voorlopige cijfers van het Centraal
Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) duiden erop
dat het aantal personen met thuiszorg in 2006 weer iets
toeneemt.

bron:CBS