In de thuiszorg wordt gebruik gemaakt van
onderaannemers, maar de regels worden niet overtreden. Wel
constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat de markt nog
ondoorzichtig is en de regels veel vrijheid geven aan de
ondernemers. De structuur van de AWBZ zorg moet volgens de NZa zo
worden ingericht dat partijen gestimuleerd worden doelmatiger te
werken. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar
uitbesteding in de thuiszorg dat de NZa vandaag publiceert.

De NZa heeft het onderzoek uitgevoerd op
verzoek van VWS. Aanleiding waren signalen over mogelijke
belangenverstrengeling in de thuiszorg en constructies met
onderaannemers die een prijsopdrijvend effect zouden hebben.
Gebleken is dat er inderdaad gebruik wordt gemaakt van
onderaannemers, maar dat thuiszorgaanbieders de regels niet
overtreden. Wel constateert de NZa dat de markt ondoorzichtig is.
De NZa heeft de regelgeving hieromtrent per 1 januari 2007
aangescherpt. Daarnaast geven de regels ondernemers veel vrijheid
over de besteding van AWBZ-gelden.

De introductie van marktwerking in de
thuiszorg leidt nog onvoldoende tot verbeteringen ten aanzien van
de consument. Het onderzoek wijst uit dat de AWBZ zorg in veel
gevallen goedkoper kan worden geleverd en dat het uitbesteden van
zorg heel doelmatig kan zijn. Maar de voordelen daarvan komen in de
huidige situatie nauwelijks bij de consument terecht. Daarom moet
de AWBZ-systematiek volgens de NZa zo worden aangepast dat de
aanbieders en de zorgkantoren doelmatiger gaan werken en dat de
voordelen daarvan ook bij de consument terecht komen. Zorgkantoren
hebben in het huidige systeem geen financieel belang om scherp te
onderhandelen met de thuiszorgaanbieders. Zij moeten in de nieuwe
systematiek stimulansen krijgen om doelmatiger in te kopen. De
zorgaanbieders worden dan geprikkeld om goede kwaliteit te leveren
tegen een lage prijs.

Verder vindt de NZa dat de
uitvoeringsorganisatie niet altijd transparant is. Functies worden
niet altijd gescheiden. Zo komt het voor dat bestuurders van
instellingen nevenfuncties hebben bij organisaties die diensten aan
de instelling leveren. Door de invoering de Wet Toelating
Zorginstellingen moeten thuiszorgaanbieders een transparante
bedrijfsvoering hebben. Daarnaast moeten aanbieders voldoen aan de
code voor good governance. Kleine instellingen voldoen hier in veel
gevallen nog niet aan. De NZa brengt dit onder de aandacht van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg die hierop toe gaat zien.

bron:NZa