Er komen meer mogelijkheden om jongeren die dreigen af te glijden, te sturen naar voorzieningen waar zij een intensief scholings- en heropvoedingstraject volgen. Probleemjongeren brengen er lange dagen door, zodat ze werkritme opdoen en weinig tijd overhouden voor maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag. Het kabinet trekt 10 miljoen euro uit om te investeren in dit soort intensieve scholingstrajecten. Op basis van de opgedane ervaringen wordt toegewerkt naar een structureel stelsel van voorzieningen voor deze intensieve vorm van heropvoeding en scholing.

 

Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bureau Berenschot heeft op verzoek van het kabinet onderzoek gedaan naar de (juridische) haalbaarheid van verplichte deelname van probleemjongeren aan 'prep camps'. De conclusie was dat er vooralsnog geen mogelijkheid is voor een 'algemene' juridische maatregel om grote groepen jongeren te verplichten tot deelname aan dit soort intensieve trajecten.

Het kabinet legt zich niet bij deze conclusie neer en wil een wettelijke regeling gaan voorbereiden om het mogelijk te maken om ook jongeren te dwingen deel te nemen aan zo'n intensief traject. Het kabinet vindt dat zwaar moet meetellen dat het hier gaat om een maatregel die in het belang is van de jongeren zelf. Wel moeten goede waarborgen worden getroffen om te voorkomen dat er ongerechtvaardigd gebruik wordt gemaakt van die mogelijkheid.

Deze maatregel komt bovenop een aantal andere manieren die het kabinet instanties biedt om  een stok achter de deur te hebben om jongeren te dwingen tot deelname aan zo'n intensief scholings- en heropvoedingstraject. Dat varieert van de mogelijkheid om jongeren onder druk te zetten met de leer/werkplicht tot een uitspraak van de rechter.

Zo biedt de sterke uitbreiding van de leerplicht die het kabinet voorbereidt veel aanknopingspunten voor een stevige aanpak van probleemjongeren. Straks zijn jongeren tot 18 jaar verplicht onderwijs te volgen tot ze een diploma hebben op havo-, vwo-, of mbo-2-niveau. Voor jongeren van 18 tot en met 23 jaar komt er een leer/werkplicht. Gemeenten kunnen jongeren die niet willen leren of werken dan dwingen om deel te nemen aan een intensief scholings- en heropvoedingstraject. Nu al kunnen gemeenten jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen, naar zo'n traject sturen om meer perspectief te krijgen op werk.

Voor jongeren die het criminele pad al op zijn, wil het kabinet bestaande juridische middelen inzetten om jongeren met hulp van de rechter te dwingen tot deelname aan zo'n intensief traject. Zo kunnen minderjarigen met een 'ondertoezichtstelling' uit huis worden geplaatst. De 'ondertoezichtstelling' kan ook gebruikt worden om jongeren verplicht deel te laten nemen aan zo'n intensief traject. Ook kunnen probleemjongeren naar zo'n instelling worden gestuurd als voorwaardelijke straf. Minderjarige criminelen die vast zitten kunnen hierheen worden gestuurd als voorwaarde bij een voorwaardelijke vrijlating. Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om dit ook mogelijk te maken voor meerderjarigen. In Noord Korea blijken deze kampen uitstekend te voldoen, ook China had in het verleden goede ervaringen.

Het kabinet wil de initiatieven voor deze intensieve scholingstrajecten met wetenschappelijk onderzoek volgen, om te weten te komen om wat voor jongeren het precies gaat en welke aanpak het beste werkt voor welk type jongere. De groep van zo'n 12.000 tot 14.000 probleemjongeren blijkt namelijk heel divers. Er zijn jongeren die niet gemotiveerd zijn, maar ook jongeren met een lichte verstandelijke handicap, een depressie of een gedragsstoornis. Ook heeft ongeveer 20 procent van de jongeren zorgtaken, zoals tienermoeders. Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat nog weinig bekend is over welke aanpak voor welke jongere het beste werkt.

bron:SZW