Tien landelijke organisaties van eerstelijns zorgverleners roepen de leden van de Eerste Kamer op om op dinsdag 7 juni niet in te stemmen met het wetsvoorstel van minister Hoogervorst voor een nieuwe Zorgverzekeringswet maar aan te sturen op aanpassing van de wet.

e nieuwe wet geeft veel macht aan de zorgverzekeraars wat ten koste zal gaan van de patiënten en de kwaliteit van de zorg. De tien organisaties vrezen dat de patiënt zal worden overgeleverd aan de willekeur van verzekeraars, die kunnen besluiten om bepaalde behandelingen wel of niet te vergoeden. De keuze van de patiënt voor de zorgverlener kan ook bepalend zijn of kosten wel of niet vergoed worden.De patiënt, die doorgaans niet thuis is in de complexe materie van zorgverzekeringen, zal de ene keer wel een vergoeding ontvangen en de andere keer niet. Op deze wijze zal een situatie ontstaan waarin de zorgverlener in de eerste lijn niet langer, in nauw contact met de patiënt, de best passende behandeling kan kiezen, omdat die beslissing genomen wordt door een verzekeraar op afstand. De tien organisaties vinden deze ontwikkeling zeer ongewenst en pleiten er dan ook voor dat verzekeraars zich beperken tot hun kernactiviteit, namelijk verzekeren. Zij doen dan ook een dringend beroep op de senaat om het huidige wetsvoorstel aanstaande dinsdag niet te steunen, daar waar het gaat om de beoogde regierol voor de zorgverzekeraars. De organisaties zijn uiteraard bereid mee te denken over betere oplossingen.

De 10 organisaties zijn:
NVM Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
ANT Associatie Nederlandse Tandartsen
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
LVE Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen
NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
NVE Nederlandse vereniging voor Ergotherapie
NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
ONT Organisatie Nederlandse Tandprothetici
VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

bron:NVM