De certificatie-instellingen die verklaringen van vakbekwaamheid verstrekken aan deskundig toezichthouders asbestsloop (DTA-ers) functioneren overwegend goed en binnen de aanwijzingseisen die de minister van SZW heeft gesteld. De onderlinge afhankelijkheid van certificatie-, examen- en opleidingsinstellingen leidt niet tot risico's voor de kwaliteit.

Een zwakke schakel in het proces van veilige asbestverwijdering is in een aantal gevallen de persoon van de DTA'er. Het gaat dan om situaties waarin deze onder druk wordt gezet om het werk snel af te maken. Hij is niet altijd tegen deze druk bestand, wat ten koste kan gaan van de nadruk op veiligheid van werknemers en omgeving. Dit concludeert de Inspectie Werk en Inkomen in het vandaag verschenen rapport De certificatie van deskundig toezichthouders verwijdering asbest en crocidoliet.    

Asbestvezels vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom gelden bij verwijdering van asbest strenge veiligheidseisen. Zo moet er altijd een gecertificeerd DTA'er bij aanwezig zijn. Door de minister van SZW aangewezen certificatie-instellingen verstrekken de vereiste DTA-certificaten. IWI onderzocht hoe deze instellingen werken. Ook bekeek de inspectie welke risico's er zijn in de praktijk van de DTA'er. DTA'ers weten vaak onvoldoende weerstand te bieden aan druk om het werk snel af te maken, waardoor het risico bestaat dat de borging van de veiligheid onvoldoende is. Dit is naar het oordeel van de inspectie een ongewenste situatie.  
Vanuit het stelsel van certificering zijn er geen prikkels voor de DTA'er om aan deze druk weerstand te bieden. Certificatie-instellingen kunnen geen sancties, zoals schorsing of intrekking van het certificaat, instellen tegen slecht functionerende DTA'ers. 
Overigens worden binnenkort de exameneisen op het gebied van houding en sociale vaardigheden aangescherpt. 
 
De Inspectie Werk en Inkomen houdt toezicht op de certificatie- en keuringsinstellingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet. IWI heeft zich in haar meerjarenplan ten doel gesteld om deze instellingen in meerdere werkvelden te onderzoeken. Het onderzoek naar de certificatie van DTA'ers is het eerste in dit kader. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van juli tot en met september 2004 en geeft de stand van zaken weer per eind 2004. 
 
bron:IWI