Drie toponderzoekers uit de Nederlandse victimologie bundelen hun krachten in het nieuwe Tilburgse onderzoekscentrum INTERVICT. Victimologie is het vakgebied dat zich bezig houdt met de rechten van slachtoffers en de maatschappelijke en psychologische aspecten van slachtofferschap. In januari 2006 zullen er 30 onderzoekers werken bij het instituut.

De rol en de positie van slachtoffers staan met grote regelmaat in de belangstelling: denk aan het spreekrecht voor slachtoffers tijdens het strafproces, huiselijk geweld, het gevoel van onveiligheid van 'de' burger en de invloed van de georganiseerde misdaad op de samenleving. In internationaal verband valt te denken aan de gevolgen van oorlogsmisdrijven, burgeroorlogen, terrorisme, mensenhandel en andere bedreigingen van de menselijke veiligheid (human security).

Victimologie, de wetenschappelijke studie van slachtoffers en slachtofferschap, is een relatief jong wetenschapsgebied. Victimologen onderzoeken waar, wanneer en hoeveel slachtoffers er vallen in de maatschappij door criminaliteit of machtsmisbruik. Ze trachten te achterhalen wat de achterliggende oorzaken zijn en waarom juist deze personen het slachtoffer werden. Ook rechten van slachtoffers, de psychologische gevolgen van slachtofferschap, de hulp aan slachtoffers en de maatschappelijke reacties op slachtoffers zijn onderwerp van studie. Het terrein omvat ook studies over slachtoffers van (verkeers)ongevallen of milieucriminaliteit en vergoedingen voor letselschade.

Onderzoeksinstituut
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg hebben gezamenlijk een internationaal en multidisciplinair onderzoeksinstituut voor victimologie INTERVICT opgericht. Drie vooraanstaande Nederlandse victimologen (Marc Groenhuijsen, Frans Willem Winkel en Jan van Dijk) bundelen hierin hun onderzoekskrachten. Met het eerste onderzoek en de inrichting van het instituut is intussen een start gemaakt; in januari 2006 zullen tenminste dertig mensen aan INTERVICT verbonden zijn. Er worden gesprekken gevoerd met de overheid en sponsoren over de financiering.

De initiators van het nieuwe instituut voor victimologie zijn:
* prof.dr. Marc Groenhuijsen: jurist en hoogleraar straf- en procesrecht en is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem. Zijn expertise ligt op het terrein van slachtofferrechten, herstelrecht en mediation. Groenhuijsen is wetenschappelijk directeur van INTERVICT.

* dr. mr. Frans Willem Winkel: psycholoog en voormalig bijzonder hoogleraar Victimologie te Amsterdam en fulltime programmaleider psychologische victimologie van INTERVICT. Winkel is deskundig op het terrein van de psychologische gevolgen van slachtofferschap, preventie van lange termijn gevolgen en hulpverlening aan slachtoffers van onder meer huiselijk geweld.
* prof.dr. Jan van Dijk: criminoloog, voormalig hoogleraar criminologie aan de RU te Leiden, sinds 1999 werkzaam bij de Verenigde Naties en van 1997 tot 2000 voorzitter van de World Society of Victimology. Van Dijk is voor 0,2 verbonden aan Tilburg en richt zijn onderzoek op menselijke veiligheid in internationaal perspectief.

bron:Universiteit van Tilburg

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular