Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft besloten specifiek beleid op
grond van klemmende redenen van humanitaire aard ten aanzien van Iraanse homoseksuelen in
te stellen. Dit betekent dat homoseksuele asielzoekers die voor vervolging te vrezen
hebben of bij terugkeer het risico op onmenselijke behandeling lopen, in aanmerking komen
voor een verblijfsvergunning asiel. Verder is besloten het besluit- en vertrekmoratorium
ten aanzien van Iraanse christenen te verlengen tot 19 mei 2007. Op Iraanse homoseksuele
en christelijke asielzoekers was tot 2 oktober jl. een besluit- en vertrekmoratorium van
toepassing.

Iraanse homoseksuelen
Het nieuwe ambtsbericht van de minister van Buitenlandse Zaken, dat op 30 augustus 2006 is
uitgebracht, spreekt van een nog niet gepubliceerd rapport van Human Rights Watch (HRW),
waarin staat dat er in Iran sprake is van systematische vervolging van homoseksuelen. Uit
een op 5 oktober 2006 ontvangen brief van HRW blijkt dat door HRW geïnterviewde
homoseksuele Iraniërs grotendeels het beeld bevestigen van een maatschappij waarin
het sociale stigma bij homoseksueel gedrag hoog is. Daaruit volgt dat homoseksuelen in
Iran een kwetsbare groep vormen met een verhoogd risico op mensenrechtenschendingen.

Normaal gesproken leidt de enkele strafbaarstelling van homoseksualiteit of homoseksuele
handelingen in een land niet zonder meer tot de conclusie dat een homoseksueel uit dat
land een vluchteling is. De asielzoeker moet aannemelijk maken dat hij persoonlijk een
gegronde reden heeft om te vrezen voor vervolging. Ten aanzien van Iraanse homoseksuelen
heeft minister Verdonk besloten om specifiek beleid te introduceren. Dit betekent dat
Iraniërs, bij wie na individuele toetsing nationaliteit, identiteit en
homoseksualiteit vast zijn komen te staan en bij wie geen sprake is van bijvoorbeeld
contra-indicaties, niet hoeven terug te keren naar Iran. De effecten van het specifieke
beleid zullen nauwgezet worden gevolgd, zodat bij eventueel misbruik over kan worden
gegaan tot intrekking van de verleende verblijfsvergunning.

Iraanse christenen
Ten aanzien van Iraanse christenen heeft minister Verdonk besloten het besluit- en
vertrekmoratorium te verlengen. Het nieuwe ambtsbericht van de minister van Buitenlandse
Zaken heeft geen wezenlijk nieuwe feiten aan het licht gebracht, maar wel op enkele
punten meer helderheid verschaft, zoals dat bekeren feitelijk strafbaar is. De situatie
van christenen is echter nog onvoldoende helder. Zo is niet volledig duidelijk, of
bekeerde ex-moslims die niet actief bekeren, risico lopen op vervolging. Het is niet
uitgesloten dat een volgend ambtsbericht hier wel meer helderheid in kan brengen. Op
grond hiervan is besloten tot het verlengen van het besluit- en vertrekmoratorium tot 19
mei 2007.

Bron: Ministerie van Justitie