Werknemers hebben meer last van intimiderend en agressief gedrag van
klanten: 27 procent in 2003 ten opzichte van 21 procent in 2002. Ook
lichamelijk geweld is toegenomen met twee procentpunt (van 7 tot 9
procent). Tegelijkertijd besteden werkgevers meer aandacht aan het
probleem.
Bijna driekwart van de werkgevers heeft beleid op papier gezet in een
plan van aanpak (in 2000 was dat 57 procent). Ook heeft nu meer dan de
helft van de bedrijven een vertrouwenspersoon (34 procent in 2000).

Dat blijkt uit het onderzoek ´Evaluatie van de Arbowet inzake
ongewenste omgangsvormen' dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid met een begeleidende brief naar de Tweede
Kamer heeft gestuurd. In het onderzoek is nagegaan hoeveel agressie,
geweld en seksuele intimidatie voorkomen op de werkvloer en wat
werkgevers eraan doen. In 2000 werd hier ook onderzoek naar gedaan,
zodat de gegevens vergeleken kunnen worden.

Opmerkelijk is dat het aantal klachten over intimiderend en agressief
gedrag is afgenomen, terwijl het gedrag vaker voorkomt. De onderzoekers
geven als een verklaring dat werknemers weinig vertrouwen hebben in de
afhandeling van hun klacht of bang zijn hun baan te verliezen. In zijn
brief stelt Van Hoof dat werkgevers weliswaar aan hun formele
verplichtingen voldoen, maar dat sociale partners er een belangrijke
rol in hebben om het beleid beter over het voetlicht te brengen op de
werkvloer. Om hen daarbij te ondersteunen wil hij goede voorbeelden van
een praktische aanpak van agressief gedrag onder de aandacht brengen
van werkgevers, werknemers en arbodiensten.

De mate waarin agressief gedrag voorkomt verschilt sterk per sector.
Vooral bedrijven in de dienstverlening en de overheid krijgen relatief
veel klachten. Mensen hebben niet alleen te maken met agressief gedrag
van mensen van buiten de organisatie: 15 procent van de werknemers
heeft te maken met agressief of intimiderend gedrag door collega's.
Werknemers vinden intimidatie van collega's erger dan van externen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid