Het kabinet heeft op voorstel van minister Donner van Justitie,
minister Zalm van Financiën en staatssecretaris Van Gennip van
Economische Zaken ingestemd met de eindrapportage van de werkgroep
Toezicht rechtspersonen. Deze werkgroep doet een aantal voorstellen
voor een andere inrichting van het systeem van toezicht op
rechtspersonen. Het huidige systeem moet volgens de werkgroep worden
herzien omdat het niet effectief is bij het tegengaan van misbruik van
rechtspersonen en omdat het onnodige administratieve lasten
veroorzaakt. 

 
In het huidige systeem van toezicht op rechtspersonen kunnen BV's en
NV's pas worden opgericht na afgifte van een verklaring van geen
bezwaar (vvgb) door de minister van Justitie. Deze poortcontrole werkt
in de praktijk onvoldoende omdat die controle eenvoudig te omzeilen is
door het kopen van een zogenaamde plank-BV (tweedehands BV) of door het
oprichten van een buitenlandse rechtspersoon. Het veroorzaakt daarmee
onnodige administratieve lasten en brengt onzekerheid met zich mee voor
oprichters van BV's over de tijd die gemoeid is met de screening. Het
systeem, dat tamelijk uniek is in de wereld, wordt door buitenlandse
investeerders als een belemmering gezien. Bovendien dekt het huidige
systeem de misbruikgevoelige stichtingen niet.  
 
Het bestaande systeem van toezicht wordt vervangen door een verbeterd
repressief toezicht. In het nieuwe systeem wordt de verklaring van geen
bezwaar vervangen door een aanmeldplicht die de oprichting niet in de
weg staat. De administratieve lasten worden daarbij tot een minimum
beperkt. Rechtspersonen hoeven in beginsel niet meer informatie te
leveren dan zij op dit moment al leveren aan de notaris en de Kamer van
Koophandel. Bovendien krijgt de overheid de verplichting om al bij de
overheid bekende informatie niet nogmaals op te vragen bij ondernemers.
Ook in Nederland opererende buitenlandse rechtspersonen en stichtingen
worden in het nieuwe toezichtsysteem ondergebracht.  

Bron: Ministerie van Justitie/ministerraad