Instellingen in de publieke en
semipublieke sector moeten in 2007 topinkomens hoger dan 171.000
euro openbaar maken. Dit bedrag is, met enkele correcties, het
gemiddelde belastbare jaarloon van ministers in 2006. De
openbaarmaking gebeurt op grond van de Wet openbaarmaking uit
publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Deze wet trad
in 2006 in werking. Vanaf 2007 vallen ook zorginstellingen onder de
wet.

Jaarloon

De bijtelling voor het privégebruik
van de dienstauto vormt het belangrijkste verschil met het
gemiddelde belastbare jaarloon van ministers in 2005. Dat bedroeg
158.000 euro.Het privégebruik van de dienstauto, waarover
sinds 2006 loonbelasting wordt geheven, is voor ministers om
veiligheidsredenen verplicht.

Meldingen

Instellingen in de publieke en
semipublieke sector moeten inkomens boven de 171.000 euro openbaar
maken in de jaarrekening. Ook moeten zij deze inkomens voor 1 juli
2007 melden aan het ministerie van BZK. De minister rapporteert
hierover in het najaar aan de Tweede Kamer.

Bron:BZK