Productschap Tuinbouw (PT) en LTO Nederland blijven het voornemen van minister Brinkhorst van Economische Zaken volledig steunen om de eigendomssplitsing in een commerciële en netwerk poot van de energiebedrijven door te zetten. PT en LTO vinden het een gemiste kans dat het Centraal Planbureau (CPB) alleen de gevolgen van zo'n splitsing voor de elektriciteitsmarkt heeft onderzocht en niet voor de gasmarkt. 

Volgens LTO en PT is de situatie voor de Nederlandse gasmarkt veel urgenter. De ongesplitste energiebedrijven hebben al jaren een onaanvaardbare invloed op de voorwaarden en tarieven van de regionale gasnetten. De Dienst Uitvoering en Toezicht Energie (DTe) is tot nu toe niet in staat gebleken om aan deze misstanden een eind te maken en trekt in de discussies met de energiebedrijven steeds aan het kortste eind. Dit leidt tot forse concurrentie- en inkomensnadelen voor de economisch belangrijke glastuinbouw. 
 
PT en LTO zijn het eens met de conclusie van het CPB dat een splitsing leidt tot een grotere concurrentie op de groothandelsmarkt bij een toename van kleinschalige elektriciteitsopwekking. De glastuinbouw heeft al een belangrijk aandeel in deze vorm van energieopwekking en is van plan de capaciteit de komende jaren nog fors op te voeren. Hiermee levert de glastuinbouw een belangrijke rol in de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Het niet door laten gaan van de splitsing van de energiebedrijven zou dit beleid doorkruisen. 
 
Het CPB noemt als belangrijk nadeel van de splitsing de mogelijk grote eenmalige kosten voor het afkopen door de energiebedrijven van de bestaande lease-contracten met Amerikaanse investeerders. Volgens PT en LTO zijn de energiebedrijven deze verplichting toentertijd met open ogen aangegaan en zijn hiervoor dus zelf verantwoordelijk. Overigens schat de minister van EZ deze gevolgen voor de energiebedrijven niet ernstig in.  
 
bron:PT