Turkse criminele organisaties in Nederland zijn betrokken bij een grote
verscheidenheid aan georganiseerde misdaad: drugs- en wapenhandel,
mensensmokkel, mensenhandel, financieel-economische criminaliteit en
geweld.

Turkse misdaadorganisaties zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor
een groot deel van de import en distributie van de hero�ne die
jaarlijks in Nederland wordt gebruikt. Ook distribueren zij partijen
hero�ne vanuit Nederland naar andere West-Europese landen, vooral naar
het Verenigd Koninkrijk.

Dat blijkt uit de Criminaliteitsbeeldanalyse Turkse georganiseerde
criminaliteit in Nederland 2002-2003 van de Nationale Recherche van het
Korps landelijke politiediensten (KLPD). Turkse georganiseerde misdaad
is een van de aandachtsgebieden van de Nationale Recherche. De
criminaliteitsbeeldanalyse (cba) gaat uitgebreid in op de aard, omvang,
ontwikkeling en maatschappelijke effecten van Turkse georganiseerde
misdaad in Nederland.

Een opvallende verandering met eerdere analyses is dat Turkse
georganiseerde misdaad in Nederland betrokken is bij zogenaamde
roofdelicten, waarbij met behulp van geweld of bedrog financieel gewin
wordt behaald. Het gaat dan om misdrijven als skimming, waarbij
gegevens van de magneetstrips van bank- of tankpassen worden
gekopieerd. fraude met behulp van uitzendbureaus en overvallen. Verder
zijn Turkse criminele organisaties betorkken bij frauderende
uitzendbureaus die illegale arbeidskrachten exploiteren. Wat ook opvalt
is dat een relatief jonge generatie, gemiddeld zo rond de 30 jaar, zich
schuldig maakt aan overvallen.


Extremisme

Er zijn aanwijzingen dat er in Nederland sprake is van een vervlechting
van extremisme en Turkse georganiseerde misdaad. Zo bleken tijdens de
onderzochte periode 2002-2003 aanhangers van extremistische groepen
betrokken bij geweldsincidenten. Aanhangers van de DHKP-C waren
betrokken bij een gijzeling en Grijze Wolven waren betrokken bij
afpersing. Een aantal leden van Turkse criminele organisaties bleek te
sympathiseren met de Koerdische Arbeiderspartij PKK.

In een lopend onderzoek door door de Nationale Recherche bleek dat in
een kampeerboerderij in Liempde ruim twintig personen een opleiding
kregen ter voorbereiding op de gewapende strijd van de PKK in Turkije.
Een aantal verdachten is vermoedelijk betrokken bij de logistieke
ondersteuning van de PKK. Deze personen zijn aangehouden op verdenking
van deelneming aan een terroristische organisatie.


Maatschappelijke effecten

De effecten van Turkse georganiseerde misdaad voor de Nederlandse
samenleving zijn aanzienlijk. Van misdrijven als de smokkel van en
handel in heroine en fraude met behlup van uitzendbureaus gaat een
grote dreiging uit. Ook de geweldsincidenten die plaatsvinden in het
Turkse criminele milieu worden als een grote dreiging beschouwd.

De Turkse drugshandel leidt tot een aantasting van de volksgezondheid
en een aanzienlijke imagoschade voor Nederland. De drugshandel leidt
tot een verslechtering van de leefkwaliteit in buurten en wijken.

Misdrijven als fraude door uitzendbureaus, mensensmokkel en
mensenhandel zijn een ondermijning van beleid, wet- en regelgeving.
Bovendien kunnen criminele investeringen leiden tot een verstoring van
de economie en een vervlechting van de onder- en bovenwereld.

Op individueel niveau komen ongewenste maatschappelijke effecten het
duidelijkst naar voren bij geweldsmisdrijven: overvallen, afpersingen,
liquidaties en gijzelingen. Ze hebben fysiek slachtofferschap tot
gevolg. De afgelopen twee jaar vielen in totaal 14 dodelijke
slachtoffers als gevolg van geweldsincidenten die te maken hebben met
Turkse georganiseerde criminaliteit. Geweldsincidenten in de openbare
ruimte - op een parkeerterrein, in een discotheek en op straat - leiden
bovendien tot een toename van gevoelens van onveiligheid bij burgers.


Toekomst

Naar verwachting zal de Turkse georganiseerde misdaad in Nederland in
de komende jaren niet noemenswaardig veranderen. Als gevolg van het
stagnerend aantal hero�negebruikers in Nederland zal de invoer van
hero�ne niet toenemen. Het is wel denkbaar dat de doorvoer van hero�ne
via Nederland als gevolg van een grotere vraag in andere landen zich
verder uitbreidt.

De aard van Turkse georganiseerde misdaad zal zich, zo wordt verwacht,
ontwikkelen tot criminele samenwerkingsverbanden die worden gekenmerkt
door een grotere variatie in samenstelling en werkwijze. Er is geen
reden om aan te nemen dat de trend van toenemend geweld binnen het
Turkse criminele milieu in de nabije toekomst gekeerd zal worden.


Resultaten

In de onderzochte periode 2002 en 2003 zijn door de regiokorpsen en het
voormalige kernteam Noord- en Oost-Nederland 46 opsporingsonderzoeken
uitgevoerd tegen Turkse criminele organisaties. In de strafzaken die
uit de onderzoeken van het voormalige kernteam voortkwamen is wegens
drugshandel en witwassen in totaal meer dan 100 jaar gevangenisstraf
opgelegd. Daarnaast is 400 kilo hero�ne in beslag genomen.

Bron: Openbaar Ministerie