Minister Nicolaï voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties kent twaalf steden ieder 2 miljoen euro toe voor verbetering van hun sociaal zwakste wijken. Dit gebeurt in het kader van sociale herovering: een directe, offensieve aanpak met een grote, gezamenlijke inzet van alle betrokkenen (gemeente, bewoners, instellingen, bedrijven en het Rijk). Het extra geld moet de leefbaarheid en de veiligheid in deze wijken vergroten.

Een commissie onder voorzitterschap van Roger van Boxtel beoordeelde de plannen die de steden hebben ingediend. De commissie heeft minister Nicolaï positief geadviseerd over toekenning van het geld. Hierbij is gekeken of de plannen voldoende haalbaar zijn, of ze voldoende doelgericht zijn en of ze gedragen worden door bewoners. Van het totale budget van 25 miljoen resteert nog € 1 miljoen. Ook hierover heeft de commissie geadviseerd maar de minister moet nog een besluit nemen.

Een overzicht van steden en enkele voorbeelden van sociale heroveringsprojecten:

Almelo, wijk De Riet, project Hart voor Heracles; met de voetbalclub clinics en workshops geven ter verbetering van gezondheid en sociale vaardigheden
Amsterdam, wijken Overtoomse Veld en Nieuwendam-Noord, project Huis-aan-huis-aanpak; door in gesprek te gaan met bewoners ontstaat inzicht in individuele problemen en kan individuele hulp worden geboden.

Arnhem, wijk Het Broek, project Jeugd en opleiding; uitbreiding taalprogramma’s, aandacht voor inburgering, meer stageplekken en vergroting bereik kinderopvang.
Den Haag, wijken Schilderswijk en Transvaal,  project Pleinenbus; verbouwen van stadsbus tot mobiel info- en adviescentrum, voor en door bewoners.

Dordrecht, Wielwijk, project Wielwijk Kansrijk; zoeken naar kansen in de wijk door aan te sluiten bij sterke kanten van haar bewoners.
Eindhoven, wijk Doornakkers Eén, Project Spelen en opgroeien; Kinderpersbureau; kinderen maken zelf een krant over hoe ze de wijk ervaren en wat ze meemaken.

Heerlen, wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP) en Molenberg, project Aanpak jongerenoverlast; er komt een jongerenvoorziening voor 12+, en meiden, voor dagelijkse opvang.

Leeuwarden, meerdere aaneengesloten achterstandswijken, project bewoners betrekken; Leeuwarden gaat de komende tijd plannen ontwikkelen met de bewoners op het gebied van werk, kunst, sport, spel enzovoort.

Nijmegen, wijk Oud-West, project Zoet-zuur-zorg; Zoet: bewoners weerbaar maken. Zuur: toezicht, repressie. Zorg: multiprobleemhuishoudens en ketenaanpak.
Rotterdam, wijken Afrikaanderwijk en Pendrecht, project Breed sociaal programma (in kader van Pact op Zuid); inzet op buurtparticipatie, sport en spelen, begeleiding naar werk en onderwijs en inzet van  gezinscoaches.

Schiedam, wijken Nieuwland en Groenoord, Sociaal programma in 6 clusters; jongerenoverlast aanpakken, wijkeconomie versterken, wensen inventariseren die door bewoners naar voren zijn gebracht, bewoners ontmoeten en sterk maken.

Utrecht, wijk Overvecht, project Van klacht naar kracht; bewoners op speelse wijze verleiden om in beweging te komen en zo te werken aan hun (geestelijke) gezondheid.
Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar het gebruik van onze website.Wij verzoeken u vriendelijk aan dit onderzoek deel te nemen.

bron:BZ