De Alkmaarse voorzieningenrechter heeft
uitspraak gedaan in het kort geding tussen de Stichting Baas in
Eigen Huis tegen Plazacasa (Jaap.nl), alsmede in het kort geding
dat Plazacasa had aangespannen tegen Funda, de NVM en de Stichting
Baas in Eigen Huis. Jaap.NL verliest.

In de eerste zaak heeft de rechter
Plazacasa verboden om een website te exploiteren waarop zij
objectgegevens - foto’s en beschrijvingen - van websites van
in Nederland gevestigde makelaars en makelaarskantoren overneemt en
publiceert, tenzij:

a. zij daarvoor van de betreffende
makelaar of het betreffende makelaarskantoor toestemming heeft
verkregen

b. de overgenomen en gepubliceerde
gegevens niet meer omvatten dan (i) een tekst met maximaal 155
tekens, (ii) daarnaast de adresgegevens en (iii) de vraagprijs van
het object, alsmede een bij een en ander te plaatsen foto met een
formaat van ten hoogste 194x145 pixels.

De rechter heeft geoordeeld dat het
klakkeloos kopiëren van advertentieteksten en foto’s in
strijd is met de Auteurswet. Naast bescherming van auteursrecht in
engere zin biedt deze wet immers bescherming ten aanzien van
“andere geschriften”. De rechter heeft in het vonnis in
het midden gelaten of de advertentieteksten en bijbehorende
foto’s onderwerp van auteursrecht in engere zin kunnen zijn.
Bij de “geschriftenbescherming”geldt de eis van
originaliteit niet. Het verweer dat de geschriftenbescherming zou
zijn komen te vervallen als gevolg van een Europese richtlijn over
databanken wordt verworpen. De wetgever heeft aan die richtlijn
gevolg gegeven door invoering van de Databankenwet. Daarbij is
nadrukkelijk bepaald dat de geschriftbescherming gehandhaafd zou
blijven.

Wel bestaat het recht om te citeren. In
dit geval heeft de rechter geoordeeld dat het citeren van een tekst
met maximaal 155 leestekens en het plaatsen van een afbeeldingen
met een beperkt aantal pixels binnen de grenzen van het citaatrecht
valt.

In de tweede zaak heeft Plazacasa de vraag
aan de orde gesteld of de andere partijen zich schuldig hebben
gemaakt aan oneerlijke mededinging, waarbij met name een brief van
Funda van belang is, waarin zij de NVM makelaars attent maakt op
schending van hun auteursrecht. Naar het oordeel van de rechter is
deze brief van Funda echter een begrijpelijke en, gelet op de
omstandigheden, gepaste reactie op het optreden van Plazacasa, te
weten het tentoonstellen op haar eigen website van gegevens,
gekopieerd van makelaars en voorts een brief van “Jaap”
aan de klanten van makelaars, waarin dezen worden opgeroepen zich
nog eens te bezinnen over het medium of de media waarop die
makelaars hun woning presenteren. De vordering wordt dan ook
afgewezen.

Bron: Rechtbank Alkmaar