Alle 150 leden van de Tweede Kamer hebben vanmorgen và³à³r de motie Cà¶rà¼z-van der Laan gestemd, waarin de Kamer de regering oproept om het Facultatief Protocol bij het VN-Folterverdrag te tekenen. De motie was ingediend omdat de regering, ondanks eerder aandringen van de Tweede Kamer, nog steeds niet bereid was het Protocol te tekenen

Lousewies van der Laan, lid van de Tweede Kamer voor D66: `Ik ben blij dat we vanmorgen als Kamer een duidelijk signaal hebben afgegeven. Nederland heeft altijd voorop gelopen in de strijd tegen marteling en we waren ook betrokken bij de onderhandelingen over dit verdrag. Het wordt dan ook hoog tijd dat er getekend gaat worden en de Regering ophoudt zich te verschuilen achter allerlei ingewikkelde juridische argumenten.'

De bijlage van het anti-martelverdrag stelt inspectieteams in staat gevangenissen te bezoeken om zeker te stellen dat er geen mensenrechten worden geschonden. Van der Laan: `Juist nu er onthullingen worden gedaan over martelpraktijken in het kader van terrorismebestrijding is het belangrijk dat die controle ook plaatsvindt'. Hoewel de bijlage van het verdrag al in 2002 gereed was, heeft Nederland tot op de dag van vandaag niet ondertekend. D66 is bang dat de regering daarmee een verkeerd signaal zend naar de rest van de wereld. `We waren voortrekker, maar we laten het nu afweten. Hoe zouden we dan andere landen kunnen overtuigen wà©l in te stemmen?' vraagt Van der Laan zich af.

Op initiatief van het D66-Kamerlid werd een overleg bijeengeroepen om de Regering om opheldering te vragen. `Daarvà³à³r had ik al schriftelijke vragen aan Minister Donner en Minister Bot gesteld, maar die werden niet bevredigend beantwoord. Toen tijdens het overleg nogmaals duidelijk werd dat er geen vaart gemaakt zou gaan worden heb is het op de plenaire agenda geplaatst.,' aldus van der Laan. Samen met haar collega Cà¶rà¼z van het CDA werd een motie voorbereid waarin de Regering gemaand werd het Protocol te ondertekenen. Van der Laan: `Ik zal scherp in de gaten houden of de motie ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Dit Protocol beschermt mensen over de hele wereld tegen schendingen van hun rechten en dat zijn geen zaken om lichtvoetig mee om te gaan'.

bron:D'66

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular