De aanpak van veelplegers wordt uitgebreid naar minderjarigen.

De provincie Fryslà¢n telt op dit moment 30 minderjarige veelplegers,
die aan de landelijke definitie voldoen: een jongere in de leeftijd van
12 t/m 17 jaar, die in het gehele criminele verleden meer dan 5
processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste 1 in het
peiljaar 2004. Het doel van de aanpak is om te voorkomen dat deze
minderjarigen verder afglijden in crimineel gedrag en zo te bereiken
dat de overlast door minderjarige veelplegers wordt teruggedrongen.

Aantal minderjarige veelplegers per district:
Midden-Friesland (incl. Leeuwarden)   12
Drachten    2
Sneek     4
Heerenveen    3
Noordwest    8
Noordoost    1

Onder de 30 minderjarige veelplegers zijn 27 jongens en 3 meisjes.
Het merendeel woont bij de ouders/verzorgers. Een aantal verblijft momenteel (tijdelijk) elders.
Minderjarige veelplegers maken zich vooral schuldig aan vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal en fietsendiefstal.
Op de tweede plaats staan geweldsdelicten, zoals bedreiging, mishandeling en openlijk geweld.

Achtergrondinformatie
Bij de aanpak van minderjarige veelplegers wordt samengewerkt door het
Openbaar Ministerie, Regiopolitie Fryslà¢n, Raad voor de
Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Reclassering Nederland, Justitiële
Jeugdinrichting Het Poortje en de gemeente Leeuwarden.

De minderjarige veelplegers en hun ouders ontvangen een brief, waarin
ze worden geïnformeerd over de speciale aanpak. De politie houdt 
deze jongeren extra scherp in de gaten. Als een minderjarige veelpleger
wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en als de ernst
van de verdenking het toelaat wordt de minderjarige voorgeleid aan de
rechter-commissaris. Na overleg tussen de politie Fryslà¢n, het Openbaar
Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming wordt bepaald of het
veelplegerstraject op dat moment inderdaad het gewenste traject voor
betrokkene is. Als dat het geval is en de voorlopige hechtenis wordt
door de rechter-commisaris bevolen, dan wordt betrokkene in
jeugdinrichting Het Poortje in Groningen/Veenhuizen geplaatst.

Binnen twee tot vier weken na deze plaatsing stelt de jeugdreclassering
een plan van aanpak op voor een Intensieve Traject Begeleiding
(ITB-traject).
Op basis van dit plan van aanpak kan de voorlopige hechtenis worden
geschorst en kan de jongere vanaf zijn woonadres het
ITB-traject   doorlopen; een zes maanden durend programma met
een vaste dagbesteding. Betrokkene wordt gedurende deze periode
intensief begeleid door de jeugdreclassering met als doel het
onaanvaardbare gedrag om te buigen naar aanvaardbaar gedrag. Als
betrokkene het ITB-traject met goed gevolg afsluit, wordt daarmee door
de Officier van Justitie rekening gehouden bij het formuleren van de
strafeis. Wanneer betrokkene de afspraken binnen het ITB-traject niet
nakomt, of de aanpak bij voorbaat afwijst, zal hij/zij binnen twee
weken worden gedagvaard voor de kinderrechter.

Bron: Openbaar Ministerie