Het kabinet kiest ervoor bestaande wegen op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere uit te breiden. Een nieuwe verbinding tussen de A6 en de A9 (een tunnel langs het Naardermeer) valt hiermee af. Ook treinen en andere vormen van openbaar vervoer zijn niet aan de orde. Dat heeft de ministerraad besloten.

De komende drie maanden onderzoekt het kabinet in overleg met de regio hoe de tracéonderdelen A6, A1 en A10-oost er precies uitzien. Daarnaast wordt gekeken naar de uitbreiding en inpassing van de A9 Gaasperdammerweg en de A9 bij Amstelveen.

Een nieuwe verbinding tussen de A6 en de A9 heeft volgens het kabinet te weinig maatschappelijk en politiek draagvlak.

Nadere besluitvorming
Het kabinet betrekt bij de verdere besluitvorming drie criteria uit de Noordvleugelbrief:

de bijdrage aan de doelstellingen uit de Nota Mobiliteit en de Nota Ruimte;
de maatschappelijke kosten-batenanalyse;
de effecten die niet (of niet goed) in geld zijn uit te drukken. Dit zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor natuur en milieu, bewoners, stedelijke ontwikkeling en economische structuurversterking, en het internationale vestigingsklimaat. 
Uiteraard moet worden voldaan aan wet- en regelgeving op het gebied van lucht- en geluidsnormen, stelt het kabinet. Ook moet rekening worden gehouden met het draagvlak in de regio en bij maatschappelijke organisaties.

Tempo
'Het belang van een verantwoorde economische ontwikkeling van de Noordvleugel en de grote bouwopgave voor Almere dwingt tot tempo in de besluitvorming', aldus het kabinet.

Uitgangspunt bij de nadere besluitvorming is dat er 'een toekomstvaste, integrale oplossing' komt voor de gehele corridor Schiphol-Amsterdam-Almere.

Bron: VenW