In het eerste kwartaal van 2006 hebben de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen in totaal voor ruim 2,0 miljard euro aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2005 zijn de uitkeringen met 138 miljoen euro afgenomen, een daling van 6,3 procent. Dit is sterker dan in het eerste kwartaal van 2005 toen de uitkeringen met 3,8 procent daalden.

Daling WAO houdt aan
De WAO-uitkeringen zijn met 140 miljoen euro afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2005. Deze daling is vooral het gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter en de aanscherping van het Schattingsbesluit 2004. Door de laatste maatregel worden WAO’ers jonger dan 50 jaar volgens strengere eisen herkeurd. Het aantal WAO-uitkeringen is in het eerste kwartaal met bijna 15 duizend gedaald tot ongeveer 685 duizend.

Instroom stagneert
Daarnaast is per 1 januari 2006 de instroom in de WAO vrijwel gestagneerd doordat nieuwe arbeidsongeschikten alleen nog in aanmerking komen voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de WAO. In het eerste kwartaal van 2006 is voor 8 miljoen euro aan WIA-uitkeringen verstrekt. In totaal zijn bijna 4 duizend mensen de WIA ingestroomd. Een vijfde deel deed een beroep op de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), viervijfde op de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

6 miljoen euro minder aan WAZ-uitkeringen
In het eerste kwartaal van 2006 is voor 103 miljoen euro aan WAZ-uitkeringen verstrekt, 6 miljoen euro minder dan in het eerste kwartaal van 2005. Deze afname hangt samen met de afschaffing van de WAZ per 1 augustus 2004. Zelfstandigen mogen nu zelf bepalen of zij een particuliere verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Het aantal WAZ-uitkeringen is in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,4 procent gedaald tot ruim 51 duizend. Deze uitkeringen vinden nog plaats op basis van de oude verplichtingen.

bron:CBS