Alleenstaande gepensioneerden die in
Nederland wonen en gescheiden zijn voor 27 november 1981, krijgen
volgend jaar onder voorwaarden een eenmalige netto-uitkering van
4500 euro. Het gaat hierbij om mensen die geen recht hadden op een
deel van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de
ex-partner. Met dit besluit voert minister De Geus van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een wens uit van de Tweede Kamer.

Aan de uitkering zijn drie voorwaarden
verbonden. Ten eerste moet het huwelijk minstens zes jaar hebben
geduurd. Verder mag het totale belastbare inkomen over 2005 niet
hoger zijn dan 110 procent van de (bruto) AOW in 2005. Dit komt
neer op 12.822 euro. De derde voorwaarde is dat men geen recht had
op een uitkering via de speciale overgangsregeling bij de invoering
van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (1995).

De Sociale Verzekeringsbank stelt vast wie
recht heeft op de eenmalige uitkering en betaalt die vervolgens
uit. Mensen die eventueel in aanmerking komen voor de eenmalige
uitkering, hoeven zelf geen eerste stap te zetten. Ze krijgen
tussen 1 juli 2007 en 1 oktober 2007 automatisch een
aanvraagformulier thuis gestuurd.

Naar schatting 13.000 mensen komen in
aanmerking voor de eenmalige uitkering. Met de uitkeringen is een
totaal bedrag gemoeid van naar schatting 60 miljoen euro.

De minister heeft de ‘Tijdelijke
regeling eenmalige tegemoetkoming pensioenverevening’
gepubliceerd in de Staatscourant.

bron:SZW