Een Arbitragetribunaal onder auspiciën van het Permanente Hof van Arbitrage te Den Haag heeft uitspraak gedaan in het geschil tussen België en Nederland inzake de IJzeren Rijn.

Daarin wordt aanbevolen dat België en Nederland een commissie van onafhankelijke deskundigen instellen die de hoogte van diverse kostenposten nader moet bepalen, voordat precies kan worden vastgesteld wat elk land moet betalen.

Het tribunaal heeft een omvangrijke uitspraak gedaan in een complexe zaak. Daarom kunnen de ministers van Buitenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat daarover nog geen oordeel geven.

De IJzeren Rijn is de spoorverbinding tussen Antwerpen en het Roergebied die via Budel - Weert - Roermond over Nederlands grondgebied loopt. De spoorverbinding is sinds 1991 in onbruik geraakt, en België heeft gevraagd om de verbinding weer te reactiveren. 

Het geschil dat aan de arbiters is voorgelegd gaat met name over de verdeling van de kosten van de reactivering van de spoorlijn op Nederlands gebied, waaronder kosten voor milieumaatregelen. Die kosten zijn door Nederland geraamd op circa à¢?¬ 500 miljoen met een onzekerheidsmarge van ongeveer 25 procent

bron:VenW