Op 15 januari 2007 zijn in deze zaak
pleidooien gehouden. Dat gebeurde in aanwezigheid van de drie
deskundigen, die met betrekking tot het Groenenbergterrein advies
hebben uitgebracht over de omvang van de door Chipshol tengevolge
van het opgelegde bouwverbod geleden schade. Het nadien door
Chipshol ingediende verzoek tot wraking van de leden van de
rechtbank is bij beslissing van 28 maart 2007 afgewezen.

Bij tussenvonnis van heden heeft de
rechtbank ten aanzien van vrijwel alle onderdelen van de schade
beslissingen genomen. Deze beslissingen brengen in beginsel mee dat
de Luchthaven een bedrag van € 16.000.000,-- aan Chipshol zal
dienen te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21
maart 2003. Het is mogelijk dat daar bij eindvonnis nog een bedrag
bijkomt vanwege belastingschade, waarover het debat tussen partijen
in deze procedure nog wordt voortgezet. De deskundigen hadden de
schadeloosstelling exclusief belastingschade op €
17.350.000,-- berekend.

Eerst bij eindvonnis zal de Luchthaven tot
daadwerkelijke betaling van de door haar aan Chipshol in totaal
verschuldigde schadevergoeding worden veroordeeld. Bij het
tussenvonnis van heden is de omvang van die vergoeding voor een
belangrijk deel vastgesteld.

Uit het vonnis blijkt dat de rechtbank het
advies van de deskundigen grotendeels heeft gevolgd, ondanks de
daartegen ingebrachte bezwaren van de Luchthaven en Chipshol.
Daaraan voorafgaand is door de rechtbank zowel op de zitting van 15
januari jl. als nadien onderzocht en beoordeeld of Chipshol er
terecht over klaagt dat de deskundigen niet onpartijdig zijn. De
rechtbank komt in het vonnis tot het oordeel dat die klacht van
Chipshol niet terecht is.

De zaak is thans verwezen naar een
zogenoemde rolzitting (waarbij geen partijen aanwezig zijn) van 2
mei 2007 voor het nemen van een akte door Chipshol, waarbij zij
zich over de omvang van de belastingschade kan uitlaten naar
aanleiding van het door de deskundigen daarover uitgebrachte
(aanvullende) advies. Op dat processtuk zal de Luchthaven dan weer
kunnen reageren. Nog niet kan worden gezegd wanneer eindvonnis zal
worden gewezen.

Bron: Rechtbank Haarlem