Den Haag, 22 maart 2005 Het Gerechtshof 's-Gravenhage deed vandaag
uitspraak in een zaak tussen HCC en Dell Computer B.V.. HCC vroeg het
hof een groot aantal bedingen in de door Dell gehanteerde algemene
voorwaarden als onredelijk bezwarend aan te merken voor consumenten.
Het hof merkt als onredelijk bezwarend voor consumenten aan de door
Dell opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid en van het
ontbindingsrecht. Het is wel toegestaan betaling door consumenten bij
aflevering te beperken tot betaling per credit card en na telefonische
bestelling.

Het hof heeft in deze zaak al op 6 juli 2004 een voorlopige beslissing
gegeven (LJ-nr AP8250). Daarbij heeft het hof een verklaring voor recht
gegeven dat de door Dell gehanteerde bepaling waarin de consument werd
verplicht om 100% bij vooruitbetaling te voldoen, in strijd was met de
wet en onredelijk bezwarend voor consumenten. Vervolgens heeft Dell de
door haar gehanteerde algemene voorwaarden gewijzigd. Het hof heeft
zijn uitspraak van vandaag gebaseerd op deze gewijzigde algemene
voorwaarden.

Beslissing
Het hof heeft vandaag het volgende beslist:

1. Dell handelt niet in strijd met enig verbod door de mogelijkheid tot
betaling bij aflevering slechts mogelijk te maken voor consumenten die
in het bezit zijn van een credit card en die telefonisch bestellen.

2. Dell heeft in een aantal bepalingen een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. Verder is in een bepaling een beperking van het
ontbindingsrecht opgenomen. Deze beperkingen zijn in strijd met voor
consumenten geldende wettelijke regelingen en daarom onredelijk
bezwarend voor consumenten.
3. De overige bezwaren van HCC zijn afgewezen.

Procedure
De zaak betreft een abstracte preventieve toetsing van de algemene
voorwaarden op initiatief van een belangenorganisatie van consumenten
op grond van artikel 6:240 Burgerlijk Wetboek. Dit is een speciale
procedure die erop is gericht te voorkomen dat bedrijven in hun
overeenkomsten met consumenten algemene voorwaarden opnemen die
onredelijk bezwarend zijn voor de consument. De beslissing in een
dergelijke procedure heeft dus alleen betrekking op algemene
voorwaarden voor zover die gebruikt worden of bestemd zijn gebruikt te
worden in overeenkomsten met consumenten. Deze procedure kan
uitsluitend gevoerd worden voor het gerechtshof in Den Haag. Tegen de
uitspraak staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad.

Partijen
De vereniging HCC is een belangenorganisatie van computergebruikers.
Dell Computer B.V. is een in Nederland gevestigde vennootschap die haar
bedrijf maakt van verkoop aan derden (waaronder consumenten) van ࢠkort
gezegd ࢠcomputerapparatuur. De verkoop aan consumenten vindt plaats
via internet of telefonisch.

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage