De uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid en gemeentelijke sociale diensten boeken vooruitgang bij het bereiken van de centrale SUWI-doelstelling 'werk boven uitkering'. Ze nemen steeds meer initiatieven om mensen aan werk te helpen en om te voorkomen dat ze een uitkering nodig hebben. De organisaties hadden te maken met ingrijpende nieuwe wetgeving, complexe reorganisaties en flinke bezuinigingen. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2004 van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). In het jaarverslag geeft IWI haar oordeel over de uitvoering van de sociale zekerheid in 2004 en verantwoordt zij zich over de eigen taakvervulling. 

In 2004 worden langzaam maar zeker resultaten zichtbaar van de toegenomen inspanningen om te voorkomen dat mensen in een uitkering terechtkomen. Dit is het meest zichtbaar bij de WAO, waar werkgevers en werknemers een grotere rol hebben gekregen in het voorkomen van arbeidsuitval. UWV heeft hieraan bijgedragen door onder meer te toetsen of werkgevers en werknemers zich voldoende inspannen. CWI is meer verschillende diensten gaan aanbieden om werkzoekenden zo snel mogelijk aan een nieuwe baan te helpen. De invoering van de Wet werk en bijstand heeft gemeenten gestimuleerd meer initiatieven te nemen om mensen aan het werk te helpen. 
De uitvoeringsorganisaties hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een redelijk functionerende reïntegratiemarkt. Maar tegelijkertijd nam de inhoudelijke kwaliteit van de activeringstrajecten af en werden ze eenvormiger, waar juist meer maatwerk gewenst is. De verslechterde situatie op de arbeidsmarkt zette het aantal trajecten dat mensen weer terugleidt naar werk onder druk. 
 
Tegelijk met het jaarverslag verschijnt het IWI-rapport 'ICT als verbindende schakel' over de bijdrage van keteninformatisering aan het stelsel van werk en inkomen. IWI is van oordeel dat de ICT-faciliteiten vooralsnog beperkt bijdragen aan de doelen van het stelsel. Elektronisch berichtenverkeer binnen het stelsel komt moeizaam van de grond. Het is geen absoluut noodzakelijke voorwaarde voor de organisaties, terwijl het wel meer eisen stelt aan hun werkprocessen en informatiehuishouding. 
 
bron:IWI