De Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 constateert dat de wet overzichtelijker is geworden. De commissie doet in een advies onder meer aanbevelingen over de doorlooptijd en de kwaliteit van asielprocedures. Minister Verdonk heeft het eindadvies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 op 29 augustus in ontvangst genomen.

 

In het advies constateert de commissie dat de Vreemdelingenwet 2000 toegankelijker en overzichtelijker is dat de oude wet. Wel is in de uitvoering onder druk komen te staan, omdat er minder capaciteit is en door incidentele maatregelen.

Aanbevelingen
De commissie doet in het eindrapport vooral aanbevelingen over de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.

De commissie stelt voor te onderzoeken of de AC-procedure van 48 uur (indienen van een asielaanvraag bij een aanmeldcentrum) en de normale procedure ineen kan worden geschoven. Dit kan tegemoetkomen aan de gewenste zorgvuldigheid van beslissingen en de normale procedure verkorten.

Ook vindt de commissie dat het draagvlak voor het vreemdelingenbeleid moet worden versterkt. Dit kan door onder meer de ketenpartners en andere betrokken partijen te betrekken bij het vormgeven van de uitvoering van het beleid.

Reactie
In een eerste reactie op het advies zei minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratiebeleid) dat zij, net als de commissie, de nieuwe Vreemdelingenwet beter vindt dan de oude wet. Verder zegde Verdonk toe het advies te bestuderen en over enkele weken met een inhoudelijke reactie te komen. De reactie wordt, na instemming van het kabinet, in de tweede helft van september naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: Evaluatiecommissie Vreemdelingenwet 2000