Uitvoering VROM-regels door gemeenten duidelijk verbeterdDe uitvoering van VROM-taken door gemeenten op het gebied van bouw, ruimte en milieu is in 2004 ten opzichte van 2003 duidelijk verbeterd. Wel zijn op een aantal punten nog verbeteringen mogelijk. Dit staat in de 'Landelijke rapportage VROM-brede gemeenteonderzoeken 2003 en 2004' van de VROM-Inspectie, die minister Dekker van VROM mede namens minister Remkes van BZK en zijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 2003 en 2004 onderzocht de VROM-Inspectie ruim 260 gemeenten op de uitvoering van de taken op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. De Inspectie beoordeelt bij zo'n onderzoek op basis van vastgelegde normen of de gemeente de aan haar opgedragen taken, zoals het afgeven en controleren van bouw-, sloop-, gebruiks- en milieuvergunningen, goed uitvoert.
Uit de onderzoeken is gebleken dat op de punten 'toezicht en handhaving', het opstellen van het gemeentelijk beleid daarvoor, het vastleggen daarvan in uitvoeringsprogramma's en de aanpassing van de administratieve organisatie, verbeteringen mogelijk zijn. Ook het houden van toezicht op en het handhaven van die vergunningen en de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit zijn nog voor verbetering vatbaar.

Nuttig instrument
Uit de rapportage blijkt verder dat de VROM-brede onderzoeken en de resultaten daarvan vrijwel alle gemeenten hebben aangezet tot het maken van verbeterplannen die uiteindelijk hebben geleid tot een structureel betere uitvoering van de VROM-taken. Gemeenten geven aan dat zij de resultaten van de onderzoeken zien als een nuttig instrument om inhoudelijke en organisatorische veranderingen binnen de gemeente door te voeren. Uit een tussenstand op 1 januari 2005 blijkt dat de onderzochte gemeenten bijna driekwart van alle gemaakte afspraken over verbeteringen voortvarend heeft opgepakt en grotendeels heeft doorgevoerd. De Inspectie verwacht dat de overige afspraken nog dit jaar worden afgerond.

Overigens gaat de VROM-Inspectie zelf werken aan een verbetering van de onderzoekmethode voor de gemeenteonderzoeken. Dit naar aanleiding van onder meer bijeenkomsten met gemeentebestuurders over de uitvoering van de inspectie-onderzoeken.

Verscherpt toezicht
Gemeenten die naar het oordeel van de inspectie onvoldoende meewerkten om verbeteringen door te voeren, werden onder zogenoemd 'verscherpt toezicht' geplaatst. Per 1 januari 2004 waren dat acht gemeenten, waarvan het verscherpt toezicht in verband met de geconstateerde verbeteringen inmiddels is opgeheven. In 2004 is één gemeente (Venhuizen) onder een beperkte vorm van verscherpt toezicht geplaatst.

bron:VROMComments are closed.
%d bloggers liken dit: