De Nederlandse politiekorpsen zijn goed op weg hun onderlinge
communicatie en informatie-uitwisseling bij landelijke incidenten en
calamiteiten te verbeteren. Er ligt een eenvoudige en heldere
structuur: à©à©n nationaal informatieknooppunt (NIK) bij de dienst
Nationale Recherche Informatie (NRI) van het KLPD, 25 regionale
informatieknooppunten (RIK's bij de regiokorpsen, en binnen alle
korpsen districtelijke informatieknooppunten (DIK's). De
24-uursparaatheid garandeert dat de informatieorganisatie in het hele
land zonodig binnen à©à©n uur actief is en binnen 12 uur op topcapaciteit
werkt. 

Het systeem werkt echter nog niet optimaal. De korpsbeheerders
(burgemeesters van de centrumgemeenten in de politieregio's) zullen nu
de regie moeten voeren op deze en aanverwante ontwikkelingen, om te
zorgen voor het daadwerkelijk adequaat uitwisselen van informatie
binnen en tussen de korpsen. Niet alleen bij calamiteiten, maar in het
algemeen.  
 
Dit schrijft minister Remkes (Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer, in reactie op een rapport van
de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Dat rapport heeft Remkes ook
naar de Tweede Kamer gestuurd.  
 
De Inspectie vindt dat de informatie-uitwisseling en communicatie
tussen het landelijke en het regionale niveau zo eenvoudig mogelijk
georganiseerd moet zijn, waarbij er zo min mogelijk gebruik gemaakt
moet worden van verschillende kanalen.  
De Raad van Hoofdcommissarissen zal een keuze moeten maken of de
informatieknooppunten voor algemeen gebruik zijn, of alleen gebruikt
worden voor de informatie-uitwisseling bij calamiteiten en zeer
ernstige zaken (zoals oorspronkelijk bedoeld). Dan moeten er wel
criteria daarvoor komen.  
 
Het Inspectierapport gaat niet over de technische ict-voorzieningen.
Maar de Inspectie is wel 'ernstig verontrust' over de vertraagde
oplevering van landelijke ict-voorzieningen voor de politie. In zijn
reactie schrijft minister Remkes dat de bouw van à©à©n basispakket van
technische ict-voorzieningen voor de hele Nederlandse politie met
voorrang resultaten moet opleveren. In dit pakket - de 'Politiesuite' -
zitten applicaties voor alle besturende, primaire en ondersteunende
werkprocessen bij de politie. Remkes wil verdere vertraging bij de bouw
van dit pakket voorkomen. Daarnaast wil hij bestaande knelpunten
oplossen in de uitwisseling van opsporingsinformatie tussen de
bestaande regionale systemen.   
 
Voor het uitwisselen van informatie gebruiken de regiokorpsen, de
dienst NRI, het Nationaal Coà¶rdinatiecentrum en de Nationaal
Coà¶rdinator Bewaken en Beveiligen meestal geen specifiek beveiligd
communicatiekanaal. Meestal gebruiken zij e-mail en telefoon. Minister
Remkes heeft de aanbeveling van de Inspectie overgenomen om specifiek
beleid te ontwikkelen over de beveiliging en bedrijfszekerheid van de
communicatiemiddelen.  

Bron: Ministerie van BZK