De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft geoordeeld dat werkgevers
die een advertentie met (niet gemotiveerde) leeftijdgrenzen plaatsen,
in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL)
handelen. Het stellen van leeftijdseisen is alleen toegestaan als daar
een goede rechtvaardiging voor is. De motivering moet conform de wet
worden vermeld in de advertentie. 

 
Tegen verschillende werkgevers waren klachten ingediend door personen
die wilden solliciteren op een personeelsadvertentie, maar niet
voldeden aan de daarin gestelde leeftijdsgrenzen.  De WGBL
verbiedt uitdrukkelijk het openlijk aanbieden van vacatures met
vermelding van (niet-gemotiveerde) leeftijdsgrenzen. Dit geldt zowel
voor het plaatsen van advertenties in kranten, als op een
website.  Niet alleen werkgevers zijn hieraan gebonden, ook
uitzendbureaus en bemiddelingsorganisaties.   
 
Zo oordeelt de Commissie dat de Centrale Organisatie voor Werk en
Inkomen (CWI) in strijd handelt met de WGBL door op haar website een
vacature te plaatsen voor een transportplanner van maximaal 35 jaar,
zonder motivering van deze leeftijdsgrens.   
In geding was de vraag  of de CWI verantwoordelijk is voor de
inhoud van  advertenties die door werkgevers op hun website zijn
geplaatst. De CWI meende dat die verantwoordelijkheid rust op de
werkgever en dat zij bovendien, gelet op grote aantallen en de snelheid
van het medium, niet alle advertenties op de website behoeft te
controleren  op strijdigheid met de WGBL.   
De CGB oordeelt dat het verbod tot het maken van onderscheid naar
leeftijd bij het aanbieden van werk en bij de arbeidsbemiddeling zich
ook richt tot de CWI. De CWI beheert immers de website en heeft als
hoofdtaak arbeidsbemiddeling.  Nu op de website vraag en aanbod
bij elkaar worden gebracht, worden . juist gelet op de specifieke taak
van de CWI . de activiteiten op de website aangemerkt als 
zowel  het aanbieden van arbeid als arbeidsbemiddeling. 
 
 
Er verschijnen nog steeds zeer veel advertenties met zogenaamde kale
leeftijdsgrenzen. Juist deze week start het Expertisecentrum Leeftijd
en Maatschappij (LBL) en een aantal antidiscriminatiebureaus een
actie  waarbij zij werkgevers benaderen die in strijd met de wet
handelen. Ook geven zij aanwijzingen hoe wel te opereren. Zie ook
www.leeftijd.nl/LBL.gaat.werkgevers.voorlichten.html.

Bron: COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING