Doordat geen overeenstemming is bereikt tussen werkgevers en vakbonden
in de bouw over de premievaststelling voor allerlei bedrijfstakfondsen,
hebben de vakbonden vanmiddag feitelijk het zogeheten vakantiefonds
opgeblazen.  

 
Vanaf het moment dat bouwplaatsmedewerkers in januari weer aan het werk
gaan, zal volgens de elders gebruikelijke systematiek vakantiegeld en
vakantiedagen moeten worden opgebouwd. Voor alle werknemers van
bouwbedrijven geldt dan à©à©n en dezelfde systematiek, zoals die al
bestond voor het uitvoerend technisch en administratief personeel.
 
 
De werkgevers werden vandaag gedwongen tot dit besluit omdat zij zonder
premievaststelling niet of nauwelijks aan hun wettelijke en
CAO-verplichtingen kunnen voldoen. Het besluit werd genomen nadat de
vakbonden voor 2005 geen premies wensten vast te stellen. Op deze
manier wilden ze de CAO-onderhandelingen onder druk zetten. Een
handreiking van de werkgevers om de premies nog dit jaar vast te
stellen en in januari na zorgvuldig overleg tot een CAO-akkoord te
komen, werd door de vakbeweging afgewezen.   
 
Een gevolg van de opstelling van de vakbonden is ook dat gezamenlijk
bestuurde opleidings- en onderzoeksinstituten in de bouw op zeer korte
termijn in de problemen komen. De financieringsstroom houdt immers
op.   
 
De werkgevers hadden de vakbonden voor vandaag uitgenodigd om de
discussie over de premies voor de bedrijfstakeigenregelingen af te
ronden. Hierdoor zou het CAO-proces ongehinderd kunnen worden
vervolgd.   

Bron: ALGEMEEN VERBOND BOUWBEDRIJF