De vakcentrales FNV, CNV en MHP vinden dat
nu hèt moment is om meer mensen naar de arbeidsmarkt te
halen. Verhoging van de participatie - meer mensen aan het werk -
versterkt het draagvlak voor de collectieve voorzieningen, zoals
zorg en onderwijs, ook bij verdere vergrijzing. Dit staat in het
zeven-punten-plan 'Iedereen meedoen' van de drie vakcentrales als
inzet voor de Participatietop met werkgevers en kabinet dit
voorjaar.

De vakcentrales stellen onder meer dat de
arbeidsdeelname in ons land binnen achttien jaar omhoog moet naar
80 procent. Hierover moeten op de participatietop concrete
afspraken worden gemaakt. Vervolgens pleiten FNV, CNV en MHP voor
het 'opplussen' van kleinere deeltijdbanen. Vooral vrouwen hebben
een achterstand op de arbeidsmarkt. Zij werken nu vaak in kleine
deeltijdbaantjes. Opplussen naar grotere deeltijdbanen vereist
goede kinderopvang en mogelijkheden voor betaald verlof voor beide
ouders.

De vakcentrales noemen voorts betere
scholing cruciaal, in het bijzonder voor lager geschoolden. Zij
vinden dat minimaal iedere werknemer een startkwalificatie moeten
kunnen halen. Bovendien moet de werknemer ook echt beter worden van
een stijging van het inkomen: werken moet lonen.

Volgens FNV, CNV en MHP moet het
participatiebeleid er ook op zijn gericht om zoveel mogelijk oudere
werknemers aan het werk te houden dan wel binnen te halen. Zo kan
de overheid voor oudere werknemers langer doorwerken faciliteren
door scholingsvouchers en een onafhankelijk loopbaanadvies.
Daardoor wordt de inzetbaarheid vergroot. Ook het stimuleren en
faciliteren van deeltijdpensioen kan helpen om mensen langer te
laten doorwerken. Ontslag van oudere werknemers moet zoveel
mogelijk worden voorkomen door handhaving van een hoge drempel.

De vakcentrales pleiten vervolgens voor
bescherming van gedeeltelijk arbeidsongeschikten tegen baan- en
inkomensverlies. Zo moet de kans op werk voor gedeeltelijk
arbeidsongeschikten worden verbeterd. Daarvoor is betere
toespitsing van de wetgeving op de situatie van de gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid nodig. Ook moet de overheid investeren in
maatwerk bij reïntegratie. Het ontslag van de groep met een
arbeidshandicap van 35 procent of minder, moet aan strenge regels
worden gebonden.

De vakcentrales wijzen ook op de noodzaak
van kwalitatief goed werk, vooral voor jongeren en etnische
minderheden. In diverse sectoren ontstaan tekorten aan
gekwalificeerd personeel. Ook zijn er beroepen waarbij vraag en
aanbod uit balans raken. De overheid moet hierin vanuit haar
overkoepelende rol een actief beleid voeren en de sociale partners
moeten met aanvullende mogelijkheden komen. Het op gang brengen van
een doorstroom naar beter gekwalificeerd werk, de zogenaamde 'trek
in de schoorsteen', is voor iedereen van groot belang, en speciaal
voor bijvoorbeeld hoog opgeleide allochtonen.

Ook breken de vakcentrales een lans voor
de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemer (zzp'er) een inkomen
te verdienen. Dit is goed voor de werking van de arbeidsmarkt. FNV,
CNV en MHP willen er tevens voor zorgen dat mensen in de praktijk
de ruimte en de mogelijkheden krijgen om werk (mantel-) zorg,
vrijwilligerswerk en andere verantwoordelijkheden op een
evenwichtige manier te verdelen.

bron:FNV