Om ernstige criminaliteit op bedrijfsterreinen en winkelgebieden te bestrijden

stelt staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip, in
totaal ¤ 1.500.000 voor het jaar 2005 beschikbaar voor subsidies aan
gemeenten. Gemeenten kunnen te samen met tenminste twee ondernemers en
andere lokale partners tot 15 februari 2005 subsidie aanvragen voor
projecten. Het doel van ieder afzonderlijk project is de ernstige
criminaliteit op een bedrijfslocatie met minimaal 25% in drie jaar

terug te dringen. Het ministerie van Economische Zaken bedraagt een derde deel

van de projectkosten, met een maximum van ¤ 225.000.

Deze aanpak vloeit voort uit het Actieplan Veilig Ondernemen. De Aanpak Urgente
Bedrijvenlocaties richt zich op bedrijventerreinen en winkelgebieden
waar de onveiligheid een acute bedreiging vormt voor betrokkenen en
waar een snelle en kordate aanpak noodzakelijk is. Dit project richt
zich daarmee, in tegenstelling tot het Keurmerk Veilig Ondernemen,
alleen op urgente locaties. Het draait op die locaties om de snelheid
waarmee het probleem wordt aangepakt, de maatwerkaanpak en de korte
termijn waarop wordt getracht resultaten te bereiken. Vanuit de kant
van de overheid kunnen financiële middelen, politieke aandacht en
ondersteuning worden gegeven waardoor een dynamiek kan worden bereikt
waardoor het op korte termijn mogelijk is afspraken te maken en het
probleem aan te pakken. Het oppakken van onorthodoxe maatregelen als
preventief fouilleren horen hierbij tot de mogelijkheden. De
subsidieregeling stimuleert dat per bedrijvenlocatie door de lokale
overheid, de ondernemers en de politie een effectieve aanpak wordt
ontwikkeld. Alleen projecten waar samenwerking centraal staat kunnen
worden gehonoreerd. Dan kan de gemeente subsidie aanvragen voor
advieskosten - bijvoorbeeld voor de bekostiging van een projectleider-
en kosten voor materialen, die een bijdrage leveren aan het reduceren
van de criminaliteit. Te denken valt aan investering in camera's,
particuliere beveiliging, hekwerken.

Meer dan de helft van alle bedrijven is veelvuldig slachtoffer van criminaliteit
en circa een kwart van alle bedrijven is herhaald slachtoffer van criminaliteit.
Daarmee zijn bedrijven twee maal zo vaak slachtoffer van criminaliteit als burgers.
Omzetderving, extra kosten voor het verplaatsen van bedrijven, problemen bij het
werven van nieuw personeel, en kosten voor extra veiligheidsmaatregelen kunnen
onevenredig hoog op lopen. Als gevolg daarvan kunnen ondernemerszin en het ondernemingsklimaat
worden aangetast.Een onveilig ondernemingsklimaat heeft daarnaast ook invloed
op de directe omgeving van de betrokken ondernemingen. Bedrijven zijn immers een
belangrijke schakel van de veiligheidsketen van elke gemeente en buurt. Als deze
gedwongen door criminaliteit uit een buurt vertrekken, nemen in de regel ook de
leefbaarheid, de werkgelegenheid en de sociale controle af. Gekoppeld hieraan
neemt de kans op verpaupering en criminaliteit toe.

De subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant van maandag 27 december
2004.

Bron: Ministerie van Economische Zaken