Meer dan de helft van de gemeenten heeft
geen of een zeer beperkt inzicht in de prestaties van de brandweer.
Het merendeel van de gemeenten weet niet wat de uitrukprestaties
van de brandweer zijn. Gemeenten beschikken meestal niet over
actuele, betrouwbare en relevante beleidsinformatie over het
functioneren van de brandweer. Hierdoor kan het college van B&W
niet adequaat sturen en kan de gemeenteraad haar controlerende
taken niet naar behoren waarmaken.

Het thema brandweerzorg staat niet hoog op
de politiek-bestuurlijke agenda. Zo komt de kwaliteit van de
brandweerzorg slechts beperkt ter sprake in de gemeenteraad. De
informatievoorziening aan de gemeenteraad is summier, concentreert
zich op hoofdlijnen en is veelal van financiële aard. In de
meeste gemeenten worden de prestaties van de brandweer voor de
gemeenteraad niet inzichtelijk gemaakt

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit
het rapport ‘Bestuurlijke aansturing van de
brandweerzorg’ van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
(IOOV). Minister Remkes heeft het rapport naar de Tweede kamer, de
colleges van B&W en alle gemeenteraden in het land
gestuurd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat in
veel gemeenten de brandweer door een tekort aan personeel niet in
staat is zijn niet-repressieve brandweertaken adequaat uit te
voeren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het controleren op
gebruiksvergunningen.

Gemeenten kunnen uit overwegingen van
effectiviteit en efficiency zelf besluiten om brandweertaken aan de
regionale brandweer uit te besteden. Dit gebeurt echter maar
zelden. Zo is er bijvoorbeeld maar in drie van de acht onderzochte
regio’s sprake van een regionale Officier van
Dienst-regeling. Dure voorzieningen zoals een duikwagen, een
redvoertuig, een hulpverleningswagen en een gaspakkenteam worden
nog vrijwel niet in regionaal verband georganiseerd.

Minister Remkes onderschrijft de
conclusies. De minister vindt ook dat de brandweerzorg hoger op de
politieke en bestuurlijke agenda van de gemeenteraad moet komen. De
bestuurlijke betrokkenheid moet zich volgens de minister ook niet
beperken tot de reguliere begrotings- en verantwoordingscyclus,
maar zich tevens richten op de prestaties en de kwaliteit van de
brandweerzorg.

Remkes vindt dat de gemeenten het
personeelstekort voor de niet-repressieve taken op korte termijn
moeten wegwerken. Hij meent dat gemeenten daarbij serieus moeten
bekijken of het mogelijk is om deze brandweertaken regionaal te
organiseren. Ook de regionalisering van overige, door de Inspectie
genoemde taken heeft zijn instemming. De minister tekent daarbij
aan dat er inmiddels door veel regio’s een flinke stap in
richting van regionalisering van de brandweer is gezet. Uit de
‘balans Veiligheidsregio’s’ blijkt dat steeds
meer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om taken over te
dragen aan de regio. Uit de balans blijkt tevens dat in zeven
regio’s het beheer van de brandweer inmiddels volledig wordt
geregionaliseerd.

Remkes wijst er verder op dat de
aansturing van de brandweer zal veranderen als de Wet op de
Veiligheidsregio’s van kracht is. Het desbetreffende
wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State.

bron:BZK