In 2003 nam het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering toe tot 420 duizend, na een jarenlange daling. In de periode 1999–2003 verlieten steeds minder mensen de bijstand, terwijl het aantal nieuwe bijstandsgerechtigden groeide. Het aantal  bijstandsgerechtigden dat werk vond daalde sterk..

Minder mensen uit de bijstand
Tussen 1999 en 2003 is het aantal mensen dat de bijstand verlaat geleidelijk afgenomen. Van degenen met bijstand eind september 1999 had 21 procent een jaar later geen bijstandsuitkering meer. Van de bijstandsgerechtigden in september 2002 was maar 15 procent een jaar later uit de bijstand verdwenen. In de periode 2002/’03 was de instroom groter dan de uitstroom en nam het aantal mensen met een bijstandsuitkering dus weer toe.
Uitstroom naar werk neemt flink af
Dat in de periode 1999–2003 minder mensen de bijstand verlieten, komt volledig doordat minder bijstandgerechtigden gingen werken. Van de mensen met bijstand in september 1999 had 13 procent een jaar later de uitkering verruild voor een baan. Van de mensen met bijstand in september 2002 was dat nog maar 6 procent.

De groep die de bijstand verlaat maar niet gaat werken, bleef in de periode 1999–2003 vrijwel gelijk. Zij bestaat voor de helft uit mensen die een jaar later geen eigen inkomen hebben. De andere helft heeft de 65-jarige leeftijd bereikt, heeft een andere uitkering of is geëmigreerd.
Mannen met bijstand vaker aan het werk dan vrouwen
Tussen september 2002 en 2003 was bij mannen met bijstand de uitstroom naar werk 8 procent en bij vrouwen 5 procent. Allochtonen met bijstand verruilden de uitkering vrijwel even vaak voor werk als autochtonen.

Vooral uitstroom naar zorg, uitzendbureaus en handel

Tussen september 2002 en september 2003 verruilden 25 duizend personen hun bijstandsuitkering voor een baan. De belangrijkste bedrijfstakken waar zij terechtkomen waren de gezondheids- en welzijnszorg, de uitzendbureaus en de handel.
bron:CBS