Eén op de tien starters van een eigen bedrijf is uitkeringsgerechtigde. Dat schrijven minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, mede namens minister Brinkhorst van Economische Zaken, in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindslieden sturen de Tweede Kamer het onderzoek 'Ondernemend de uitkering uit', dat is uitgevoerd in het verlengde van het project Stimulering Ondernemerschap.

Het onderzoek schat dat er jaarlijks bijna 7000 uitkeringsgerechtigden een eigen bedrijf beginnen. Dat is zo'n tien procent van het aantal mensen dat, volgens cijfers van de Kamers van Koophandel, in 2004 een eigen bedrijf is gestart. WW-ers starten het vaakst een eigen bedrijf (5000 per jaar), gevolgd door mensen met een
bijstandsuitkering (1500 à 2000). Vanuit de WAO beginnen zo'n 100 mensen per jaar
een onderneming.
Het onderzoek 'Ondernemend de uitkering uit' wijst uit dat de animo om een eigen bedrijf te beginnen, afneemt naarmate mensen langer werkloos zijn. Het is dus zaak al bij de uitkeringsintake te kijken of iemand belangstelling heeft voor het ondernemerschap en of hij de capaciteiten in huis heeft om te slagen als ondernemer. De Geus en Van Hoof roepen gemeenten, CWI en UWV op zich actief op te stellen, als een uitkeringsgerechtigde een eigen bedrijf wil starten. Ook de Kamer van Koophandel kan hierbij een stimulerende rol spelen, verwachten de  bewindslieden. Ze zullen actie ondernemen om de mogelijkheden voor ondernemen vanuit de uitkering onder de aandacht te brengen, van zowel uitkeringsgerechtigden als van de uitvoeringsorganisaties.

Opvallend is dat het aantal allochtone starters vanuit een uitkering naar verhouding laag ligt. Hier valt naar verwachting nog winst te halen, omdat deze groep juist relatief veel belangstelling heeft voor het ondernemerschap. Vooral allochtonen vinden het idee eigen baas te zijn aantrekkelijk en zien het ondernemerschap als uitdaging. CWI, gemeenten en UWV moeten actief inspelen op het potentieel onder deze groep, vinden De Geus en Van Hoof.
Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral WAO-ers die overwegen een bedrijf te beginnen vaak alsnog afhaken vanwege hun lichamelijke en psychische situatie. Ruim eenderde van de WW-ers noemt als knelpunt dat ze de financiering niet rond krijgen. Mogelijk kunnen uitkeringsgerechtigden gemakkelijker bedrijfskapitaal krijgen als de overheid een financiële waarborg biedt bij een door een bank verstrekte lening. De Geus en Van Hoof onderzoeken momenteel de haalbaarheid hiervan.
Vorig jaar kondigden de bewindslieden van SZW al maatregelen aan om het makkelijker te maken vanuit de WW een eigen bedrijf te beginnen. Zo krijgen WW-ers de kans om al in de oriëntatiefase opdrachten binnen te slepen en krijgen ze een ruimere vrijstelling van de sollicitatieplicht. Bovendien worden niet langer de in het bedrijf gewerkte uren in mindering gebracht op de uitkering, maar het verdiende inkomen. Dit is gunstig voor een startende ondernemer die veel energie stopt in zijn bedrijf maar in de aanloopfase nog weinig of geen inkomsten krijgt.
bron:SZW