Maandagochtend hebben minister Veerman van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de vertegenwoordigers
uit de diervoederketen onder andere afgesproken dat:

. de ketenpartners een gezamenlijk
actieplan ontwikkelen dat in werking treedt als er een incident met
diervoeders is.

. op structurele wijze wordt gewerkt aan
het versterken van het vertrouwen in elkaar en in elkaars
kwaliteitssystemen. Hiertoe zal een .werk.structuur of platform
opgezet worden.

. de overheid de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende
departementen en toezichtshouders in een normale situatie en in een
situatie dat er sprake is van een incident met diervoeders
verduidelijkt.

Het ministerie van LNV had - met zicht op
de Rotterdamse haven - een studieochtend met de diervoederketen
georganiseerd. Alle ketenpartijen waren aanwezig. Zij gaven aan dat
een dergelijk overleg zinvol is en bijdraagt aan het vertrouwen in
elkaar. Er komt een vervolgoverleg met alle stakeholders. LNV zal
hierbij faciliteren.

In de afgelopen jaren heeft de
diervoederketen, mede ingegeven door verschillende incidenten,
stappen genomen om de kwaliteit van diervoeders verder te borgen.
Het GMP+-systeem is aangescherpt en er zijn door de
mengvoerfabrikanten kwaliteitssystemen opgezet om de aankoop van
goede grondstoffen te garanderen (TrusQ en SafeFeed). Ook de
zuivel- en vleesindustrie hebben aangegeven alleen melk en dieren
af te nemen van veehouders die de kwaliteit van diervoer serieus
nemen.

Vanuit het ministerie van LNV zijn er ook
een aantal nieuwe kaders neergezet. De Kaderwet Diervoeders is van
kracht geworden en daarnaast is de
Diervoederhygiëneverordening in werking getreden. De
verantwoordelijkheidsverdeling tussen bedrijfsleven en overheid is
hiermee duidelijk neergezet. Bovendien moeten alle bedrijven die
zich met diervoeders bezighouden, zoals productie, transport,
handel of vervoedering, geregistreerd staan bij de VWA en zijn ze
daarmee verplicht zich te houden aan de diervoederregelgeving.

Ondanks deze goede initiatieven en
positieve ontwikkelingen hebben er in de afgelopen jaren meerdere
diervoederincidenten plaatsgevonden. Teveel naar de mening van de
minister. Vandaar dat hij de stakeholders uit de gehele
diervoederketen, zowel primaire veehouders, de mengvoederindustrie,
producenten/handelaren van grondstoffen, transport en de
levensmiddelenindustrie heeft uitgenodigd om na te denken over hoe
elke ketenpartner vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid de kans op
een incident met diervoeders kan verminderen.

bron: LNV