Bij de intensieve controle op spijbelen in het kader van de Dag van de Leerplicht zijn door de politie in Zuidoost-Brabant 40 leerlingen terug naar school gebracht. Van de 102 leerlingen die in de 21 regiogemeenten staande zijn gehouden, waren 62 leerlingen geoorloofd afwezig. De 40 spijbelaars krijgen op korte termijn een persoonlijk gesprek met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar ze wonen.

Ongeoorloofd schoolverzuim is een overtreding waarvoor een straf kan worden opgelegd. Het straffen is maatwerk, er wordt nadrukkelijk gekeken naar de situatie van de overtreders. Kinderen die ongeoorloofd verzuimen of veelvuldig te laat komen kunnen bijvoorbeeld een doorverwijzing naar HALT krijgen. Ouders die zelf de aanleiding zijn voor het verzuim van hun kind of op de hoogte zijn van dat verzuim worden ook aangesproken op dit gedrag en lopen de kans op een proces verbaal.

Bij deze controleactie hebben politie, leerplichtambtenaren van de gemeenten in Zuidoost -Brabant en de verzuimcoà¶rdinatoren van de scholen nauw samengewerkt om meteen te kunnen zien welke leerlingen spijbelden. In het afhandelingtraject wordt, als de situatie daartoe aanleiding geeft, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Bureau HALT en het Openbaar Ministerie ingeschakeld. Al deze instanties hebben onderling sluitende afspraken gemaakt om ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan. Het doel van de actie was niet om zo veel mogelijk spijbelaars te pakken maar veel meer een duidelijk signaal te geven dat de overheid ongeoorloofd schoolverzuim niet toelaatbaar vind. Alle jongeren die vandaag zijn staande gehouden hebben een foldertje gekregen met daarin uitleg over het hoe en waarom van deze actie.

Iedere leerling een goede uitgangspositie voor de toekomst Spijbelen is vaak een voorteken van voortijdig schooluitval en brengt de schoolloopbaan en ontplooiingskansen van kinderen in gevaar. Het uiteindelijke doel is om iedere leerplichtige leerling de leerplichtige leerjaren te laten afsluiten met startkwalificatie (diploma) voor de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs om kinderen een goede uitgangspositie te geven voor hun toekomstig functioneren in de maatschappij.
Onderzoeken wijzen er verder op dat schoolverzuim en ander problematisch schoolgedrag belangrijke signalen kunnen zijn voor het ontwikkelen van probleem of zelfs crimineel gedrag. Omdat de gemeenten in Zuidoost-Brabant overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van deze controles, zullen ze voortaan vaker onaangekondigd worden gehouden.

bron:Gemeente Eindhoven

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular