Campina gaat meer garanties vragen voor de kwaliteit van aangekochte veevoeders. Het is de bedoeling dat melkveehouders van Campina op termijn alleen veevoer afnemen van bedrijven die voldoen aan extra kwaliteitsborging ten opzichte van wat nu vereist is. Campina kiest in dat kader voor TrusQ en gelijkwaardige concepten. Campina neemt als marktgerichte onderneming haar verantwoordelijkheid, maar verwacht dat collega-zuivelorganisaties en de veevoersector dit ook kunnen en willen oppakken. Na een succesvolle implementatie in Nederland wil Campina onderzoeken op welke wijze ze dit plan in haar andere thuismarkten kan implementeren. 
 

De beoogde aanscherping van de kwaliteitsborging van aangekochte veevoeders is voor Campina à©à©n van de speerpunten bij het herzien van de huidige, nationale, kwaliteitssystemen voor boerderijmelk tot à©à©n integraal Campina kwaliteitssysteem. De ontwikkeling van deze nieuwe opzet is reeds in gang gezet, mede met het oog op wijzigende Europese wet- en regelgeving. De leden-melkveehouders van Campina en hun vertegenwoordigers zijn en blijven nauw betrokken bij het ontwikkelen van het Campina kwaliteitssysteem. De ontwikkeling van deze nieuwe opzet gaat na de zomer een nieuwe fase in, als Campina in gesprek gaat met vertegenwoordigers van de leden. 
 
Het opschroeven van de eisen aan veevoederbedrijven moet leden-melkveehouders van Campina maximaal beschermen en het optreden van calamiteiten in de zuivelsector helpen voorkomen. De zuivelsector hanteert zelf uiterst strenge kwaliteitseisen als het gaat om boerderijmelk en eigen productieprocessen. Officieel erkende certificerings-instellingen en laboratoria controleren de productieprocessen en de kwaliteit van de boerderijmelk. Als de sector in de afgelopen jaren met een calamiteit werd geconfronteerd, had dit veelal een oorzaak buiten het eigen proces. Een voorbeeld daarvan is de dioxine-crisis van eind vorig jaar (ontstaan door besmet veevoeder). De eis tot extra kwaliteitsborging aan het aangekochte veevoeder moet dit soort zaken helpen voorkomen. 
 
'In het kader van de komende discussies met onze leden hebben we ons afgevraagd waar, gezien vanuit de onderneming, de prioriteit ligt voor verdere verbetering', aldus C.H. (Kees) Wantenaar, Voorzitter Bestuur/Raad van Commissarissen Campina. 'Eà©n verbeteringsaspect valt daarbij op: aangekochte veevoeders. De melkveehouderij is en blijft een grondgebonden sector en dus bestaat het rantsoen van koeien grotendeels uit gras, maïs en andere voedergewassen die boeren zelf verbouwen. De kwaliteitsborging van de bijgekochte producten, de veevoeders, kan à©n moet echter beter, met name om de kans op calamiteiten terug te brengen.' 
 
'Een internationaal opererende zuivelonderneming als Campina moet zorgen dat ze inspeelt op de ontwikkelingen van morgen' verklaart drs J.J.G.M. (Tiny) Sanders, CEO van Campina. 'De zuivelsector internationaliseert en dat betekent dat je als à©à©n van Europa's leidende zuivelondernemingen een kwaliteitssysteem moet hebben dat die trend kan volgen en je marktpositie versterkt. Campina is met haar producten bij miljoenen in Europa kind aan huis en dat houdt in dat ons kwaliteitsysteem aan de hoogste eisen moet voldoen. Daarom ook onze eisen tot extra borging aan de aangekochte veevoeders. Campina staat voor topkwaliteit en dat willen we als marktgerichte onderneming vanzelfsprekend zo houden. We hebben als zuivelsector ook te maken met wijzigende Europese wet- en regelgeving. Met ons nieuwe systeem zullen we in staat zijn hierop in te spelen en onze slagkracht uit te bouwen. We nemen als marktgerichte onderneming onze verantwoordelijkheid, maar verwachten dat collega-zuivelorganisaties en de veevoersector dit mede kunnen en willen oppakken. Wij vertrouwen ook op de interesse van Sovion en andere ondernemingen en organisaties in de vee- en vleessector.' 
 
Het ontwikkelen van een integraal Campina-kwaliteitsysteem past bij de pioniersrol die Campina vervult als het gaat om kwaliteitsborging in de zuivelsector. Zo stond Campina aan de wieg van KKM (Keten Kwaliteit Melk; Nederland), IKM (Integrale Kwaliteitszorg Melk; België) en QM (Qualità¤tsmanagement-Milch; Duitsland). Mede dankzij genoemde kwaliteitsystemen is de kwaliteit van de boerderijmelk die de melkveehouder aflevert -en die bij elke melkophaling streng wordt gecontroleerd - geborgd. Recent nog voerde Campina een succesvol proefproject uit waarin met leden-melkveehouders werd bekeken hoe de veiligheid in de keten verder verbeterd kan worden (onder meer via afsluiten van tanklokalen met een cijferslot). Stap voor stap voert Campina elementen van dit proefproject in de praktijk in  
 
Campina kondigde vorig jaar al aan dat ze wilde komen tot een nieuwe Campina specifieke systematiek van kwaliteitsregelingen; in feite à©à©n samenhangend systeem voor de kwaliteit van boerderijmelk en de kwaliteit van het productieproces op de boerderij. Campina had de discussie-rondes met haar leden-melkveehouders al eerder gepland, maar vanwege de fusiebesprekingen met Arla Foods, die van december tot eind april hebben plaatsgehad, had Campina de interne discussie over het kwaliteitssysteem even geparkeerd. 
 
bron:Campina