Het Jaarverslag Nederlandse Politie wordt vandaag door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Justitie naar de Kamer gestuurd. In een bijlage (Kerngegevens Nederlandse Politie) zijn belangrijke onderdelen van de Politiemonitor 2005 opgenomen.

De landelijke politiemonitor 2005 constateert een goede ontwikkeling als het gaat over de veiligheid van de burgers in Rotterdam - Rijnmond. De tevredenheid van de burgers over de politie zit in de lift. Het percentage (zeer) tevreden burgers bij het laatste contact met de politie stijgt van 59,1 in 2003 naar 60,6 procent in 2004. De politie Rotterdam - Rijnmond is daarmee à©à©n van de drie korpsen waar de publiekstevredenheid is gestegen.

Evenals in 2003 heeft 38 procent van de inwoners in Rotterdam - Rijnmond in 2004 contact gehad met de politie. Dit is meer dan het landelijk gemiddelde van 32,3 procent. De beschikbaarheid van de politie (van 4,3 naar 4,6), het optreden (van 5,4 naar 5,7) en het functioneren (van 5,8 naar 6,0) laat een positieve lijn zien.

Dit sluit prima aan bij de korpsprioriteit "Beïnvloeding publiekstevredenheid". De tevredenheid over het laatste politiecontact wordt door onszelf bepaald (houding, gedrag, professionaliteit). Het thema hierbij is "de burger centraal, jij maakt het verschil". Dit jaar worden onderzoeken gedaan naar publiekstevredenheid over het doen van aangiften, telefonische contacten (callcenter), woninginbraken en slachtofferzorg. Een telefonische enquàªte in 2004 door Intomart onder ruim 400 aangevers liet een score zien van ruim voldoende tot goed.

De Politiemonitor 2005 is in januari van dit jaar gehouden; 1000 inwoners zijn telefonisch geïnterviewd.

Deze resultaten kunnen niet los worden gezien van de successen die de politie Rotterdam - Rijnmond de afgelopen jaren heeft geboekt. Veel meer verdachten naar het Openbaar Ministerie en een daling van het aantal aangiften, evenals een toename van de tevredenheid van de burgers. Het is zowel objectief als subjectief veiliger geworden in de regio.

Daarnaast is een beter beeld verkregen over 'geweld achter de voordeur´ en van het werk dat door toezichthouders in de regio, zoals in het openbaar vervoer, wordt verricht. De extra aandacht voor deze onderwerpen leidt tot een verhoogd aantal aangiften van bedreiging en mishandeling. De vergelijking met de rest van het land geeft aan dat nog extra inspanningen nodig zijn om de aantallen van deze delicten terug te dringen.

Veiligheidsbeleving
Het percentage burgers dat zegt zich 'wel eens' onveilig te voelen is gedaald met 12 procent (van 40, 5 in 2003 naar 35,7 in 2004). De inwoners die zeggen zich 'vaak' onveilig te voelen is eveneens gedaald en wel met 15 procent (van 7,9 in 2003 naar 6,7 in 2004). Dit is het laagste niveau sinds de start van de Politiemonitor.
Het slachtofferschap van woninginbraak is eveneens gedaald ten opzichte van 2003 en wel met 14 procent. De autocriminaliteit is gedaald met 10 procent, alsmede fietsendiefstal met 17 procent.

Bron:Politie Rotterdam-Rijnmond