Huisartsen mogen niet het sofinummer bij hun patiënten opvragen, vooruitlopend op de invoering van het Burgerservicenummer (BSN) in de zorg. De Wet bescherming persoonsgegevens verbiedt dit. Naar aanleiding van een grote hoeveelheid vragen en klachten heeft het CBP er bij de Landelijke Huisartsen Vereniging op aangedrongen hun leden hierover te informeren.

Het is niet toegestaan en ook riskant als huisartsen nu al sofinummers van patiënten opvragen. Het risico bestaat dat er een onjuiste koppeling tussen sofinummer en patiënt plaatsvindt, met mogelijk de vervuiling van patiëntendossiers als gevolg en gevaar voor de betrokken patiënt. In het wetsvoorstel "Gebruik BSN in de zorg" zijn maatregelen opgenomen die er voor moeten zorgen dat het juiste BSN aan de juiste persoon wordt gekoppeld. Ook zal het wetsvoorstel zorgaanbieders naar verwachting de mogelijkheid bieden om in één keer alle juiste nummers van hun patiënten op te vragen voor hun administratie. Het is daarom niet nodig dat huisartsen zelf bij hun patiënten het sofinummer opvragen.
Naar verwachting wordt het sofinummer eind 2006, begin 2007 vervangen door het BSN. Ook binnen de zorgsector zal gebruik gemaakt worden van het BSN. Dit is nodig om eenduidig te kunnen vaststellen welke gegevens bij welke patiënt horen. De introductie van het BSN in de zorg moet onder andere bijdragen aan het goed functioneren van het toekomstige landelijke Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).
bron:CBP