Er komt een verbod op de productie van genetisch gemodificeerde dieren
voor sport en vermaak. De ministerraad heeft daar op voorstel van
minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mee ingestemd.

Dit betekent dat alleen een vergunning kan worden verleend voor
biotechnologische handelingen bij dieren als deze handelingen (of de
daaruit voortvloeiende toepassingen) gericht zijn op doeleinden die een
algemeen maatschappelijk nut hebben, zoals volksgezondheid en
diergezondheid, productiedoeleinden, voedselkwaliteit, duurzame
landbouw en milieu.

Door het verbod kan geen vergunning worden verleend voor handelingen
ter bevordering van sportieve prestaties van dieren of het produceren
van dieren die als enig nut het vermaken van de mens hebben.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken