Een in het kader van een reorganisatie opgesteld Sociaal Plan maakt bij de berekening van de aan overtollige werknemers toekomende ontslagvergoeding onderscheid tussen werknemers jonger dan 57,5 jaar en werknemers ouder dan 57,5 jaar. De laatstgenoemde groep krijgt een lagere vergoeding.

De kantonrechter te Sneek heeft in zijn beschikking van 31 mei 2005 geoordeeld dat het maken van dit onderscheid in strijd is met de Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij de Arbeid. Er is ook geen rechtvaardigingsgrond voor het maken van het onderscheid. Vervolgens heeft de kantonrechter aan de betrokken werknemer -een overtollige werknemer ouder dan 57,5 jaar- een hogere vergoeding toegekend dan waarop hij op grond van het Sociaal Plan recht zou hebben gehad.

bron:Rechtbank Leeuwarden